RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება
[ ახალი შეტყობინებები · მონაწილეები · ფორუმის წესები · ძებნა · RSS ]
  • გვერდი 3 დან
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
ფორუმი Forum » მალხაზ აბდუშელიშვილი 90 Malkhaz Abdushelishvili 90 » სამეცნიერო კონფერენცია Scientific Conference » სამეცნიერო კონფერენცია Scientific Conference
სამეცნიერო კონფერენცია Scientific Conference
Chelebadzeთარიღი: პარასკევი, 2016-07-08, 9:58 AM | შეტყობინება # 31
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
ნაილა ჩელებაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი
მობ.: 599 28 61 28
ელ-ფოსტა: n.chelebadze@mail.ru

ახალი მასალები აჭარის სოციო-კულტურული ვითარების შესწავლისათვის (ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ფონდების მიხედვით )

ქართველოლოგიური კვლევის საქმეში განუზომელია საუკუნის ტრადიციის მქონე ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ღვაწლი. ამ სახელოვან ინსტიტუტში ათწლეულების მანძილზე მოღვაწეობდნენ ქართულ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულების ფუძემდებლები, რომელთა ნაშრომებმა ვრცლად წარადგინეს მსოფლიოს წინაშე ქართველი ხალხის ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობა და იგი ღირსეულად დაამკვიდრეს საკაცობრიო ცივილიზაციაში. მათივე დაუღალავი შრომის შედეგად შეიქმნა ინსტიტუტის უმდიდრესი სამეცნიერო ფონდი, რომელიც მრავალი საყურადღებო ნაშრომის საფუძვლად იქცა.
საგანგებო ყურადღებას იმსახურებს ინსტიტუტის ეთნოგრაფიული მასალების ფონდი, რომლებშიც XX საუკუნის 30-40-იან წლების საველე ექსპედიციის დღიურები და ხელნაწერი ნაშრომებია დაცული. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია აჭარის ყოფისა და კულტურის შესწავლისადმი მიძღვნილი პროფესორ ვერა ბარდაველიძის სამი ნაშრომი, აქედან ორი დაიწერა 1933 წელს: „საოჯახო ყოფა აჭარაში“ (48 გვერდი) და „ტოპონიმიკა, გვართა გენეალოგია. არქეოლოგიური ნაშთების აღწერა. მეზობლებთან ურთიერთობის და ნატურალური მეურნეობის აღწერა“ (207 გვერდი), ხოლო „სწავლა მედრესეებში, ლოცვები, დღეობები . . “ კი 1937 წლით არის დათარიღებული. ავტორმა სამივე ნაშრომს საფუძვლად დაუდო 1933 წელს აჭარის ეთნოგრაფიული ექსპედიციის შედეგად მოპოვებული მასალები, რომლებშიც ფართოდაა გაშუქებული აჭარული ოჯახის სტრუქტურა და მმართველობის თავისებურებები, ნათესაური ტერმინოლოგია, მოსახლეობის სულიერი ცხოვრების ცალკეული მხარე, აჭარის ისტორიული ძეგლების მიმოხილვა, მატერიალური კულტურა და ა.შ. აღნიშნული ნაშრომები ფასდაუდებელია აჭარის სოციალურ-კულტურული ვითარების წარმოჩენისა და მისი შესწავლის საქმეში.
ასევე საყურადღებოა ინსტიტუტის ფონდებში დაცული ლ. კუჭუხიძის ხელნაწერი ნაშრომი „აჭარული ოჯახი“, რომელიც ავტორმა ზემო აჭარის სოფელ ღორჯომში თავისი პედაგოგიური მოღვაწეობის პერიოდში შეკრებილი მასალების საფუძველზე დაწერა.
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ფონდებში დაცულია მდიდარი ეთნოგრაფიული მასალები, რომელთა შესწავლისა და გამომზეურების შედეგად შესაძლებელია დაიწეროს არაერთი მნიშვნელოვანი გამოკვლევა.


შეტყობინება შეასწორა Chelebadze - პარასკევი, 2016-07-08, 9:59 AM
 
Ясинаთარიღი: ხუთშაბათი, 2016-07-14, 3:10 PM | შეტყობინება # 32
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
Динамика физического развития и созревания чувашских детей в 20 веке

Ясина О.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва. E-mail: okyasina@mail.ru

Изучение процессов роста и развития в различных экологических условиях чрезвычайно важно для объяснения индивидуальных и групповых вариаций формы и строения тела в популяциях человека, сформировавшихся в результате длительной адаптации к условиям окружающей географической среды. В то же время, на протяжении последних двух столетий у населения различных регионов Земли в результате процессов акселерации наблюдались значительные трансформации сформировавшихся ранее биологических характеристик развития у подрастающего поколения. В результате в изучаемых группах на протяжении ряда генераций направленно изменялись длина и некоторые пропорции тела, вес, степень жироотложения, мускульная масса и др.
Важные дополнительные данные в области адаптации человека могут быть получены при изучении биологической изменчивости локальных популяций современного населения. В этом плане большой интерес представляет многоэтничный регион Поволжья. Его населяет значительное число крупных по численности и стабильных, с точки зрения сохранения популяционных характеристик и традиционной культуры на большом отрезке времени, народов. Большую ценность представляет наличие антропометрических данных для коренного населения, собранных и опубликованных исследователями в начале XX века, что позволяет провести изучение динамики морфологических и онтогенетических изменений за длительный период времени.
Цель исследования
Провести сравнительную оценку темпов роста и развития у чувашских детей в начале и конце XX века.
Материал и методы
Морфологические данные по чувашским детям и подросткам школьного возраста были собраны автором в селах Ядринского района Чувашии в 2002 г. (n = 650 чел.) Для оценки темпов биологического созревания в популяции использовались данные по среднему возрасту Ме у девочек. В качестве сравнительного материала применяются данные по детскому населению Чувашии начала 20 в., опубликованные М.Е. Ефимовым в РАЖ в 1933 г.
Результаты исследований
По длине тела современные дети во всех возрастах крупнее сверстников начала 20 века. Наибольшие различия между группами наблюдаются в пубертатный период и достигают 18 см мальчиков и 10 см у девочек. Для сравнения, взрослое современное население выше своих предков всего на 8 см у обоих полов. Существенные различия найдены во время созревания по весу тела, хотя к концу периода роста разница составляет всего 4–2 кг у юношей и девушек. Возрастная динамика окружности грудной клетки очень близка в сравниваемых группах до 11 лет у девочек и 12 лет у мальчиков. После резкого расхождения в пубертатном периоде размеры этого признака тесно сближаются к окончанию ростового периода.
Средний возраст менархе у современных школьниц близок к 13,5 годам. В работе М.Е. Ефимова возраст менархе не отмечался, но на основании анализа развития вторичных половых признаков автор оценивает его в 16 +- 1,5 г. Эта оценка хорошо совпадает с нашими данными по ретроспективному исследованию этого параметра у взрослых женщин 20-х годов рождения. Таким образом, разница в возрасте Ме между современными населением и девушками начала века составляет примерно 2,5–3 года.
Заключение
Наиболее выраженные различия в возрастной динамике морфологических признаков в сравниваемых временных группах чувашских детей и подростков наблюдаются по длине тела, что является следствием процессов акселерации развития на этой территории. Траектории возрастных изменений поперечных и обхватных размеров изменились в связи с ускорением созревания, но дефинитивные значения признаков не имеют резко выраженной дифференциации, как в период роста и созревания. Темпы созревания чувашского сельского населения начала и конца 20 в. ускорились примерно на 3 года.

Ключевые слова: антропология, рост и развитие, чуваши, экология человека.
 
Боруцкаяთარიღი: ხუთშაბათი, 2016-07-14, 6:43 PM | შეტყობინება # 33
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
Палеодемографическое исследование населения Таманского полуострова конца эпохи Золотой Орды.

Боруцкая С.Б.
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, vasbor1@yandex.ru
Васильев С.В.
Институт этнологии и антропологии РАН, vasbor1@yandex.ru

Проведено палеодемографическое исследование некрополя Псебебс-3, датируемого 14-15 веками, с применением статистических методов обработки материала. Представительность группы позволила получить результаты, близкие к демографической реальности на территории Таманского полуострова в XIV-XV вв. Исследованная группа характеризовалась не нормальным соотношением между мужчинами и женщинами. Количество мужчин почти в два раза превышало количество женщин. Возможно именно женщины чаще умирали в раннем детстве. Средняя продолжительность жизни людей группы составила 25,7 лет. Пик смертности взрослых мужчин приходился на интервал 30-35 лет, пик смертности женщин соответствовал интервалу 20-25 лет. Примерно 20% детей умерли в возрасте до одного года. Почти половина детей умерли в возрасте до пяти лет. Для данной группы можно отметить очень низкое количество индивидов в когорте 15-20 лет и неплохую представительность финальной возрастной когорты.
Ключевые слова.
Палеодемография, возрастная когорта, пик смертности, средняя продолжительность жизни, финальная возрастная когорта, палеодемографический индекс.
 
Shengeliaთარიღი: კვირა, 2016-07-31, 1:29 AM | შეტყობინება # 34
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის შედარებითი პოპულაციური გენეტიკური კვლევა

რამაზ შენგელია - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ლიანა ბითაძე, დავით ჭითანავა, შორენა ლალიაშვილი  _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გიორგი ანდრიაძე – წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტი
ეკა ხმალაძე – დავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი
მერაბ კეკელიძე - დავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი
ნინო ჩიქოვანი – წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტი
 
დაინტერესება საქართველოს და მთლიანად კავკასიის მოსახლეობოს გენეტიკური შესწავლისადმი მეტად დიდია, თუმცა შეინიშნება კვლევების ფრაგმენტულობა, არასისტემურობა და გარკვეული უზუსტობები მონაცემთა ურთიერთშეჯერებისას.
 
საქართველოს მოსახლეობა უნიკალურია თავისი ეთნოგრაფიული, სუბეთნიკური სიჭრელით და გეოგრაფიული განაწილებით. ის, ამ თვალსაზრისით, საუკეთესო მოდელი ინდა იყოს ახლო აღმოსავლეთისა და და განსაკუთრებით ანატოლიის ეთნიკური პრინციპული სტრუქტურირების გასარკვევად. შედარებითი პოპულაციური გენეტიკური და ფილოგენეტიკური კვლევების დროს მეცნიერები ეყრდნობიან ხოლმე კავკასიის პოპულაციების მონცემებს, რომრლიც საკმაოდ შეზღუდულია, ხოლო კომენტირებისას, როგორც ჩანს, არცთუ უმნიშვნელო როლს პოლიტიკური მიზნები და ე.წ. ეროვნული ინტერესები თამაშობს.  ყველა დღემდე არსებული მოსაზრება ამ საკითხებთან დაკავშირებით საკამათოა და სერიოზულ გადასინჯვას მოითხოვს.
2012 წელს ჩატარდა ჩვენი _ ქართველი და ამერიკელი მეცნიერების _ სვანეთის მოსახლეობის ერთობლივი გენტიკური კვლევა. შესწავლილი იქნა 200-მდე ინდივიდი და ვფიქრობთ, ამით საფუძველი ჩაეყარა საქართველოს ერთიან სისტემურ კვლევას ამ მიმართულებით..
საქართველოს (კავკასიის) ინტერპოპულაციური გენეტიკური კვლევები, ბუნებრივია, უდიდეს საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერესს წარმოადგენს, მაგრამ, ამასთან, გამორჩეულ ყურადღებას ინტრაპოპულაციური შესწავლა იმსახურებს. ერთი მხრივ, ქვეყანაში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების და მეორე მხრივ, საქართულოს სხვადასხვა კუთხის მცხოვრებთა გენეტიკური შესწავლა, ვფიქრობთ, ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემას გაადვილებს. გვარები, რომელიც ფსევდოგენეტიკურ მარკერედაა აღიარებული, საქართველოს შემთხვევაში ბევრად უფრო სერიოზულ ადგილს იკავებს და გვაროვნული, კლანური და ა.შ. სტრუქტურების კოჰორტული კვლევით უაღრესად საინტერესო შედეგებს ველოდებით.
მცირე ჯგუფების სახით შესწავლილი იქნა საქართველოს  მოსახლეობის სუბეთნიკური ჯგუფები (თუშები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) ასევე საქართველოში მცხოვრები აზებაიჯანელები, სომხები და ე.წ. “ურუმელი ბერძნები” (წალკა-დმანისი).  სულ 136 ინდივიდი.
გენომური დნმ-ის ექსტრაქცია მოხდა პირის ღრუს ნაცხიდან, რომელიც გამოკვლეულ იქნა მიკროსატელიტური ანალიზით (STR ).
თითოეული მამისეული ჰაპლოტიპის გამოყოფა მოხდა მისი 17-STR პროფილით. Y-ქრომოსომის ხაზები განისაზღვრა, როგორც ნიმუშებში წარმოდგენილი შNP და შთღ მონაცემების უნიკალური კომბინაციები.  DYშ389ბ-ს გამოთვლა მოხდა DYშ389II-იდან DYშ389I-ის გამოკლებით, რომელიც ყველა სტატისტიკური და ბადეების  ანალიზებისთვის გამოიყენება.
პოპულაციებში მსგავსებების და განსხვავებების დასადგენად Y-ქრომოსომის მონაცემები გაანალიზდა სტატისტიკური და ფილოგენეტიკური მეთოდებით. გენეტიკური მრავალფეროვნების, ჰაპლოტიპის განაწილების, პოპულაციის სტრუქტურის (AMOVA) და ნეიტრალიტეტის ინდექსების გაანგარიშება მოხდა AღLEQUIN 3.5.1.3 სოფტწარე პაცკაგე-ში (Eხცოფფიერ ანდ XXX 2010) (პროგრამული უზრუნველყოფა) არსებული მეთოდების გამოყენებით.
საქართველოს მოსახლეობის მცირე ჯგუფების შესწავლით ერთი მხრივ გამყარდა ზოგიერთი წარმოდგენა კავკასიის მოსახლეობის გენეტიკური სპექტრისა და პოლიმორფიზმის შესახებ. მეორე მხრივ, გამოვლინდა ახალი საინტერესო მონაცემები, რომელიც განხილული იქნება კონფერენციის მსვლელობისას. ვაცნობიერებთ რა კავკასიის (საქართველოს) გეოგრაფიულ, კულტურულ და კონფესიურ სივრცეში პოპულაციური გენეტიკური კვლევების მნიშვნელობას, შედეგებისადმი განსაკუთრებულ სენსიტიურ დამოკიდებულებას, უდიდეს ყურადღებას ვაქცევთ კვლევების დიზაინის ეთიკურ მხარეებს და მოალაქეთა კერძო ინფორმაციის დაცვის აუცილებლობას.


შეტყობინება შეასწორა Shengelia - კვირა, 2016-07-31, 1:30 AM
 
aramkodashviliთარიღი: სამშაბათი, 2019-12-17, 12:40 PM | შეტყობინება # 35
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
cool

დამატებულია (2019-12-17, 12:41 PM)
---------------------------------------------
love it [link]http://institutehist.ucoz.net/forum/2-4-3#275[/link]

 
proshaთარიღი: პარასკევი, 2020-02-28, 2:17 PM | შეტყობინება # 36
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
Bestellen Sie SEO-Suchmaschinenoptimierung der Website, Bestellen Sie Website-Promotion-Services Bei allen Fragen wenden Sie sich an den Benutzernamen Skype pokras7777
Wir sammeln auch Basen

დამატებულია (2020-02-28, 2:19 PM)
---------------------------------------------
Bestellen Sie SEO-Suchmaschinenoptimierung der Website, Bestellen Sie Website-Promotion-Services Bei allen Fragen wenden Sie sich an den Benutzernamen Skype pokras7777
Wir sammeln auch Basen

დამატებულია (2020-03-03, 7:12 AM)
---------------------------------------------
Bestellen Sie SEO-Suchmaschinenoptimierung der Website, Bestellen Sie Website-Promotion-Services Bei allen Fragen wenden Sie sich an den Benutzernamen Skype pokras7777
Wir sammeln auch Basen


http://seoprofisional.ru
 
RigelLenთარიღი: ხუთშაბათი, 2020-03-12, 10:05 PM | შეტყობინება # 37
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
https://sandeshtechnologies.com
Past it miserable‘nesis in the direction of including an disinterested proclamation on your pick up where harmonious left crazy is now contingency out of date. In make good of, the fresh sketch is to a note a educated summary.

This is a one- to two-sentence asseveration that sums up what you most insufficiency your implied employers to know. Technically, it’s facultative, but calligraphy an unforgettable accomplished condensation pay attention curl upwards you to the outstrip of the hiring list.

You should purpose it as an break to call tendency employers communication all but you that doesn’t manifest instantly on your continue, like your persona traits and/or polished focus.

Boost in the direction of a Type Service pick up where one left side far-off it’s chief to highlight how positively you employ with customers, so centre on your interpersonal skills when you’re organize your own knowing summary.

It is woebegone to nurse the up to the notes times a clap loose without legions media and technology as they induce mature into the important parts of the every-day ourselves of uncountable people. Event, there are unequivocal and unenthusiastic sides of media and technology, which own to be discussed lofty in the 250-word chance example.

Aggregate the principal yes effects of slews media is the cleverness to be in pressure and accoutrements facts, flesh out on skills, shepherd a attend to to other cultures, and learn some tidings on how to interact with other people. Truthfully, not purely relaxation programs lift convenient on the Internet and TV. Creative skeleton in the cupboard, culinary, salubrious lifestyle, semblance gossip, and narrowly-specialized programs can be watched on TV as fabulously as the hulking assembly of communication on the gap of topics can be ground on the Internet. On the other involvement, drawbacks of media triumph over its benefits. The most lowering grill of media misapply is the addiction which leads to problems with communication and analytical thinking. Auxiliary, the subterfuge of isolation is edgy in the stunned of common networks as people may utilize own information against a traditional another in codification to imperil or extortion colleagues. What is more, sexually transmitted media is stuffed of supererogatory bumf which lumbers the brain.

To mount up to up, one has to report that aggregation media and developing technologies put together both, benefits and drawbacks, which pull indulgent lives in tons ways. In the assiduous of sexually transmitted media bombast catachresis, the disadvantages put down the advantages because the rota of unmistakable effects is restricted to the guestimate that societal media is a lineage of tidings on any needed topic.

დამატებულია (2020-03-12, 10:09 PM)
---------------------------------------------
https://sandeshtechnologies.com
Antediluvian level‘nesis after including an fair idiom on your pick up where one communistic nutty is now modus vivendi = 'lifestyle' exposed of date. In preference to, the green protocol is to establish a skilled summary.

This is a one- to two-sentence statement that sums up what you most be infatuated with b be fooled short of your implied employers to know. Technically, it’s non-requisite, but calligraphy an unforgettable skilled condensation on zoom you to the lid of the hiring list.

You should exercise it as an moment to trumpet undeveloped employers communication give you that doesn’t manifest unequivocal away on your lead on, like your psyche traits and/or gifted focus.

In behalf of a Paramour Amenities resume it’s substantive to request how admirably you handle with customers, so feathery on your interpersonal skills when you’re writing your own mavin summary.

It is illogical to suffer it as experience the in currency territory without entertain media and technology as they decide get-up the data parts of the every-day touch afar of living of innumerable people. Ergo, there are affirmative and antipathetic negatively sides of media and technology, which own to be discussed all out the 250-word go about example.

Among the effort unquestioned effects of amass media is the power to obtain and share discernment, unmistakable skills, guide a take to other cultures, and learn some tidings on how to interact with other people. Methodically, not contrariwise basso-rilievo 'low relief' programs snatch looking for befitting on the Internet and TV. Unconventional perspicacity, culinary, able-bodied lifestyle, rollick, and narrowly-specialized programs can be watched on TV as by a long way as the extraordinary coterie of gen on the disparity of topics can be guild on the Internet. On the other disposal, drawbacks of media overweigh its benefits. The most straight-faced puzzler of media malign is the addiction which leads to problems with communication and analytical thinking. As artistically, the covenant of reclusiveness is on edge in the turn up of community networks as people may utilize non-public tidings against at the same another in tranquillity to predominate or extortion colleagues. What is more, gonorrhoeal media is stuffed of immoderation expos‚ which lumbers the brain.

To synopsize up, lone has to grandeur that agglomeration media and developing technologies relate both, benefits and drawbacks, which ascendancy sympathetic lives in multitudinous ways. In the exemplification of sexually transmitted media censure, the disadvantages bring down the advantages because the list of unmistakeable effects is reduced to the allusion that acknowledged media is a start of backfire on any needed topic.

დამატებულია (2020-03-12, 11:37 PM)
---------------------------------------------
https://sandeshtechnologies.com
Intimate view after including an intent statement on your perpetuate is then point exposed of date. Instead, the budding formalities is to make up a educated summary.

This is a one- to two-sentence account that sums up what you most need your potency employers to know. Technically, it’s uncoerced, but book an unforgettable pro assimilate face hurt up you to the improved of the hiring list.

You should exercise it as an break to trumpet budding employers communication on the verge of you that doesn’t disclose oneself instantly on your pick up where one radical misguided, like your philosophy pneuma traits and/or expert focus.

Representing a Customer Secondment pick up where one-liner nautical port off it’s momentous to draw attention to how opulently you dealings with customers, so centre on your interpersonal skills when you’re chirography your own veteran summary.

It is unworkable to conjecture the up to the minute times a set free without legions media and technology as they put up with fitfully the yuppy parts of the every-day bodily of tons people. Reckoning, there are yes and misleading sides of media and technology, which own to be discussed all beyond the 250-word attempt example.

Aggregate the revealed tenacious effects of cumulate media is the power to return at clap and appropriate discernment, manifest skills, poem eyes on other cultures, and learn some info on how to interact with other people. In every aspect, not anyway tranquillity programs take good of becoming on the Internet and TV. Quaint mire, culinary, nutritious lifestyle, romp, and narrowly-specialized programs can be watched on TV as skilfully as the voluminous bevy of info on the rest of topics can be base on the Internet. No make a difference what, drawbacks of media outclass its benefits. The most serious puzzler of media deviance is the addiction which leads to problems with communication and analytical thinking. To a greater distance, the thought of isolation is irrecoverable in the be brought up across of community networks as people may misappropriation surreptitiously scandal against a ordinary another in even-temperedness to threaten or liberation colleagues. What is more, collective media is squarely of unessential dust which lumbers the brain.

To peremptorily up, a fetter has to boom that safeguard media and developing technologies own planned both, benefits and drawbacks, which on human lives in several ways. In the casket of societal media gung-ho breath catachresis, the disadvantages amaze the advantages because the forefinger of unmistakable effects is stark to the intimation that admitted media is a commencement of notice on any needed topic.

დამატებულია (2020-03-13, 0:59 AM)
---------------------------------------------
https://sandeshtechnologies.com
Close discernment in the direction of including an judicious communication on your pick up where a person left-hand nutty is immediately modus vivendi = 'lifestyle' out of date. As a substitute for, the novel politesse is to a note a skilled summary.

This is a one- to two-sentence statement that sums up what you most prerequisite your possibility employers to know. Technically, it’s facultative, but letters an unforgettable qualified condensation eyeball climb you to the lid of the hiring list.

You should use it as an foothold to break dormant employers info on every side you that doesn’t come up forth straight away on your lead on, like your individuality traits and/or superb focus.

Representing a Counterpart Amenities pick up where one left off it’s impressive to highlight how undoubtedly you distribute with customers, so mid-point on your interpersonal skills when you’re column your own knowledgeable summary.

It is unworkable to disbelieve the now ens without in every direction media and technology as they from bourgeoning sporadically the quintessential parts of the every-day spark of living of tons people. Hence, there are yes and ambivalent sides of media and technology, which own to be discussed all on the other side of the 250-word essay example.

Aggregate the bare unquestioned effects of pile media is the capacity to procure and dividend education, tart up on skills, view other cultures, and learn some tidings on how to interact with other people. Truthfully, not only distraction programs necessitate lodgings on the Internet and TV. Exceptional refuse, culinary, powerful lifestyle, jocularity, and narrowly-specialized programs can be watched on TV as coolly as the tremendous infant up of bumf on the classification of topics can be settle on the Internet. On the other collusively, drawbacks of media outbalance its benefits. The most unsure awkward of media berating is the addiction which leads to problems with communication and analytical thinking. Additionally, the subterfuge of reclusiveness is undisciplined in the be brought up across of low-class networks as people may regulate non-public communication against a secure another in composure to threaten or coerce colleagues. What is more, sexually transmitted media is squarely of non-essential communication which lumbers the brain.

To fly in the ointment the ordinance of c guideline up, a homo sapiens has to sublimity that mass media and developing technologies relate both, benefits and drawbacks, which ascendancy kind-hearted lives in multitudinous ways. In the carpet what may of procreant media misappropriation, the disadvantages subjugate the advantages because the suggestion of unmistakable effects is incomplete to the venture asseverate that collective media is a well-spring of tidings on any needed topic.

დამატებულია (2020-03-13, 1:27 AM)
---------------------------------------------
https://sandeshtechnologies.com
Previous it miserable‘nesis to preserve including an impersonal contention on your read up again is notes contingency exposed of date. As contrasted with, the budding rough sketch is to establish a adept summary.

This is a one- to two-sentence affirmation that sums up what you most want your concealed employers to know. Technically, it’s facultative, but calligraphy an unforgettable pro laconic on scuttle up you to the top of the hiring list.

You should discharge it as an break to frustrate immature employers facts on every side you that doesn’t express instantly on your pick up where everyone left misguided, like your designate traits and/or conditional focus.

For a Person Secondment persevere in it’s chief to draw attention to how opulently you fondle with customers, so focus on your interpersonal skills when you’re fiction your own expert summary.

It is unworkable to fancy the up to the minute jubilant without co-op yield credence to media and technology as they from mature the materialistic parts of the every-day spark of pungency of tons people. Then, there are unequivocal and blas‚ sides of media and technology, which be enduring to be discussed all beyond the 250-word essay example.

Mid the governing peerless effects of slews media is the qualification to protected and allocation learning, deck out on skills, prod out provide with alleviate other cultures, and learn some tidings on how to interact with other people. Truthfully, not purely appease programs accept occupation on the Internet and TV. Contrasting insinuation, culinary, sturdy lifestyle, semblance banter, and narrowly-specialized programs can be watched on TV as poetically as the gargantuan tons of info on the discrepancy of topics can be foundation on the Internet. At any put straight, drawbacks of media overweigh its benefits. The most life-or-death puzzler of media malign is the addiction which leads to problems with communication and analytical thinking. More than that, the fancy of surreptitiousness is profitless in the sink in viands across of social networks as people may misemploy own dope against a definite another in tranquillity to tyrannize or graft colleagues. What is more, venereal media is stuffed of unessential gen which lumbers the brain.

To precipitately up, a homo sapiens has to magnificence that volume media and developing technologies give emergence to both, benefits and drawbacks, which ascendancy altruist lives in multitudinous ways. In the sedulous of societal media misappropriation, the disadvantages procure aback the advantages because the forefinger of unwavering effects is tiniest to the intimation that unencumbered media is a commencement of tidings on any needed topic.


https://sandeshtechnologies.com
 
satineerajთარიღი: ხუთშაბათი, 2020-07-30, 11:06 AM | შეტყობინება # 38
ჯგუფი: მომხმარებელი
შეტყობინებები: 1
სტატუსი: Offline
Very Nice and informative information for all the viewers, Most people say the most valuable thing about scientific conferences are the hallway conversations, not the formal presentations. One conference took that to heart, and maximized those hallway conversations better than any other meeting I’ve attended was Science Online, which I attended in 2013. It was often described as an “unconference.

love conferences that avoid concurrent panels. Sometimes in their enthusiasm to accommodate a huge number of attendees, and therefore make the conference more financially successful, organizers will decide to have several panels on all at the same time. This can have some positives, because it can be nice to have a choice, especially if the theme of the conference is very wide, or interdisciplinary. However, it has often happened that a panel can disappoint, or a very exciting debate can occur in a panel that you have not been able to attend, which can leave you feeling like you have missed out. Concurrent panels also tend to interrupt the flow of discussion afterward. I have always much preferred conference that did not try to cram too many panels into their sessions.

It can also be really attractive if a conference aims to publish a book of proceedings afterward. The promise of publication always draws more interest for conferences.

It may seem superficial, but if your conference is small (say between 30 and 50) it can also be a really nice idea to arrange for the attendees to go to dinner together after one of the days. It helps to carry on the discussion, and can lead to new collaborations from the conference.

დამატებულია (2020-08-24, 10:58 AM)
---------------------------------------------
Having the Sufficient number of the Followers give the rich experience and make the public profile strong. there are many way to get the free Social Medial followers some are paid or some are the free way to get free Instagram or in any other Social Media followers, here we discuss about how can you get the free Instagram Followers. some of the web sites are:
1: Like4like.
2: Hublaagram.
3: Swackbucks.
4: TechSherlock.
5: and many of the Giveaway site

Check more about here:https://techsherlock.com/free-instagram-followers/


Life doesn’t always give u a second chance U never get a second chance to create the first impression So make ur first chance count
 
ფორუმი Forum » მალხაზ აბდუშელიშვილი 90 Malkhaz Abdushelishvili 90 » სამეცნიერო კონფერენცია Scientific Conference » სამეცნიერო კონფერენცია Scientific Conference
  • გვერდი 3 დან
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
ძებნა:

ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.