RSS Log In*

მთავარი » ახალი გამოცემები
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

ჯონი კვიციანი: კავკასია და კავკასიელები სოციალურ-კულტურული პრობლემები: ისტორია და თანამედროვეობა - PDF

წიგნში განხილულია კავკასიის ხალხთა ისტორიისა და სოციალურ- კულტურული ცხოვრების აქტუალური საკითხები, რომლებსაც ავტორი მეთოდოლოგიური პლურალიზმისა და ინტერდისციპლინარული მიდგომის საფუძველზე განიხილავს. ამგვარი მიდგომა შესაძლებლობას იძლევა ახლებურად დავინახოთ კავკასიის ხალხთა ისტორიაში არსებული მრავალი პრობლემა. ავტორი ყურადღებას ამახვილებს კავკასიური ერთიანობის იდეის ისტორიასა და მისი რეალიზების პერსპექტივაზე. ნაშრომში წარმოდგენილი ანალიზის თანახმად, კავკასიური ცივილიზაცია, რომელიც ეფუძნება კავკასიელ ხალხთა ერთიან ისტორიულ წარსულში ჩამოყალიბებულ საერთო ღირებულებებს — ეტიკეტს, საკომუნიკაციო კულტურას და ეთნოლინგვისტურ ერთობას, შეიძლება აღიარებულ იქნეს რეგიონის ინტეგრაციის იდეოლოგიურ ბაზად. ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 731 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-04-05

ჯონი კვიციანი

ეროვნული უმცირესობანი საქართველოში XX - XXI სს. (ეთნიკური ოსები და სოციალურ-კულტურული ინტეგრაციის პრობლემები)-PDF

 

ნაშრომში ,,ეროვნული უმცირესობანი საქართველოში XXXXI სს.” ეთნიკური ოსების მაგალითზე ავტორი აანალიზებს ქართულ სოციუმში მათი სოციალურ-კულტურული ინტეგრაციის პრობლემებს. ნაჩვენებია, რომ საბჭოთა მოდერნიზაციის პირობებში საზოგადოებაში რეალურად შექმნილი ვითარება დეზინტეგრაციისკენ მიდიოდა. ავტორის აზრით, ამჟამად პოსტსაბჭოური ტრანსფორმაციის (დამოუკიდებლობის) პირობებში განსხვავებულ სურათს ვხედავთ. ავტორი მიიჩნევს, რომ შესაბამისი სამთავრობო და საზოგადოებრივი პოლიტიკის გატარების შედეგად (საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან მიერთება და მათი მოთხოვნების ცხოვრებაში გატარების პრაქტიკა) საქართვე ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 421 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-04-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის

ინსტიტუტი

როლანდ თოფჩიშვილი

Roland Topchishvili

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 1173 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-03-09

 არჩილ ჩაჩხიანი: რუსეთი და თურქეთი: ბოლშევიკურ-იტიჰადისტური ენიგმა (1920-1922)"- PDF

 

დავით აღმაშენებლის სახელობის

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

 

ავტორი: ისტორიის დოქტორი, პოლკოვნიკი არჩილ ჩაჩხიანი

სამეცნიერო რედაქტორები:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ გურული

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 502 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2015-09-16

ირაკლი სურგულაძე: მითოსი, კულტი, რიტუალი საქართველოში - PDF

 

წიგნი გამოიცა ილია ჭავჭავაძის სახელობის

თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით.

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 1042 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2015-07-15

ჰუნ-თურქები კავკასიაში - PDF

 

შინაარსი

შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

თავი I. ძველი ქართული და სომხური წყაროების ცნობები

ამიერკავკასიაში თურქულენოვანი ხალხების შემოსვლის შესახებ.

ამ ცნობათა რეალურობის საკითხი . . . . . . . . . . 6

თავი II. ტოპონიმების ძიება საქართველოს ტერიტორიაზე . . . . . . 17

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 654 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2015-04-24

ათასწლოვანი სვეტიცხოველი - PDF

 

შინაარსი

წინასიტყვაობა ........................................... 1

თავი I. სვეტიცხოვლის ტაძრის მშენებლობის

დაწყებისას არსებული ისტორიული ვითარება ................................ 8

თავი II. საქართველოს კათალიკოსები X ს-ის 80-იანი წლებიდან

1010 წლამდე პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა .................... 21

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 426 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2015-04-24

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.