RSS Log In*

მთავარი » 2017 » თებერვალი » 3 » პაპუნა გაბისონია: ქუთაისის საეპისკოპოსოს ისტორია
5:42 PM
პაპუნა გაბისონია: ქუთაისის საეპისკოპოსოს ისტორია

ქუთაისის საეპისკოპოსოს ისტორია - PDF

 

 

პაპუნა გაბისონია პაპუნა გაბისონიამ 2001 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი. ხოლო 2002-2005 წლებში სწავლა გააგრძელა ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. სტუდენტობის პერიოდში ქუთაისის საპისკოპოსოსთან დაკავშირებული საკითხების მეცნიერული შესწავლა-დამუშავება პაპუნა გაბისონიას ურჩია მკვლევარ-ისტორიკოსმა ავთანდილ თორდიამ. სადიპლომო თემად მის მიერ შერჩეულ იქნა "ქუთათელ მთავარეპისკოპოს-მიტროპოლიტთა ქრონოლოგიური რიგი." ახალგაზრდა მკვლევარმა ქუთაისის საეპისკოპოზე მუშაობა განაგრძო ასპირანტურაში სწავლის დროსაც, უკვე პროფესორ თამაზ ბერაძის ხელმძღვანელობით. 2005 წელს, ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ კი პაპუნა გაბისონიამ ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი: "ქუთაისის საეპისკოპოსოს ისტორია". წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს აღნიშნულ ნაშრომს მცირეოდენი ცვლილებებით. ამჟამად პ. გაბისონია ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს შუა საუკუნეებისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელია.

 

 

თბილისი 2016

 

ქუთაისის საეპისკოპოსო საქართველოს სამოცი­ქულო ეკლესიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარ­ქიაა, თავისი მდიდარი წარსულით. ქუთაისის საეპისკოპოსოს თავისი სამწყსოს ტერიტო­რი­ითა და მნიშვნელობით საუკუნეთა განმავლობაში გამორჩეული ადგილი ეკავა საქართველოს ეკლესიის ეპარქიებს შორის. ქუთათელ ეპისკოპოსსა და მის ეპარ­ქიას განსაკუთრებულად გამორჩეული ადგილი ეკავა გვიანი შუა საუკუნეების დასავლეთ საქართვე­ლოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

წინამდებარე ნაშრომი ამ ეპარქიის ისტორიის მონოგრაფიული შესწავლის პირველი ცდაა. ვფიქრობთ, აღნიშნული გამოცემა თავის წვლილს შეიტანს საქარ­თველოს სამოციქულო ეკლესიის საეპისკოპოსოების ისტორიის კვლევა-ძიების საქმეში.

 

რედატორი: ისტორიის დოქტორი, პროფესორი დავით მერკვილაძე

 

რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბეჟან ხორავა

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ეპიფანე გვენეტაძე

 

 

შინაარსი

 

წინასიტყვაობა----------------2

საისტორიო წყაროების და ლიტერატურის ზოგადი მიმოხილვა----4

თავი I. ქუთაისის საეპისკოპოსოს დაარსება--------------------------7

 1. ქუთაისის საეპისკოპოსოს დაარსების საკითხისათვის
 2. ქუთაისის ღვთისმშობლის კათედრალური ეკლესია (ბაგრატის ტაძარი)---15

თავი II. ქუთაისის საეპისკოპოსოს საზღვრები---------------------------------17

თავი III. ქუთათელ მთავარეპისკოპოსთა ქრონოლოგიური რიგი-------------22

თავი IV. ქუთათელ მთავარეპისკოპოს-მიტროპოლიტების პოლიტიკურ-დიპლომატიური მოღვაწეობა-----------46

თავი V. ქუთაისის საეპისკოპოსოს სამეურნეო-ეკონომიკური მდგომარეობა----62

დასკვნა---------------------------------73

წყაროები-------------------------------74


Папуна Габисония

История Кутаиского епископоства

 

Глава I. Основание Кутаиского епископоства

Древнейшие сведения об основании Кутаисского епископства имеются в сочинении Вахушти Багратиони. Ученый Царевич основание вышеупомянутого епископства увязывает с именем первого царя Единой Грузии Багратом III (978-1014 гг.). Намного раньше, в ,,Летописи Грузии” сообщалось о торжественном благословлении Багратом III Кутаисского Кафедрального храма, хотя автор ничего не говорит об основании в Кутаиси епископоской кафедры.

Основание епископоства в столице Эгриско-Абхазского царства тесно связано с важнейшей церковной реформой, осуществленной в Западной Грузии на рубеже IX-X вв. В этот период церковные кафедры Западной Грузии отделились от Константинопольского патриаршества. Справки о церковных правопорядках Западной Грузии в IX-X вв. сохранены в списках митрополитов, епископов и архиепископов, подчиненных Константинопольскому патриаршеству. Списки эти делятся на две группы. В эктезисах первой группы, которые относятся к 820-829 гг., среди церковных кафедр, подчиненных Константинопольскому патриаршеству, упоминаются церковные центры Западной Грузии: Фазисская (Поти) митрополия и подчиненные ей Родополисское (Вардцихе), Цаишское, Петравского (Цихисдзири) и Зиганевское (Гудаква) епископоства, а также Себастополисское (Сухуми) и Никопсийское (около Туапсе) архиепископства. В эктезисах II группы, которые относятся к 9091-907 гг. церковные кафедры Западной Грузии не упомянуты в списках кафедр, подчиненных Константинопольскому патриаршеству. По мнению П. Ингороква, в IX в. во время царствования Деметре II Эгрисско-Абхазского царя (825-861 гг.) по итогам осуществленной в Западной Грузии церковной реформы Родополисские и Петравские епископские центры были перенесены в Кутаиси. А в X в. – во время царствования Георгия II (922-957 гг.), в Эгрис-Абхазии Фазисское митрополитство было заменено епископством Чкондиди. Н. Бердзенишвили и Т. Берадзе считают, что упразднение фазисской митрополии, перенесение ее главной святыни – Палиастомской иконы Богородицы и церковного центра в Кутаиси, было совершено при Баграте III. По предположению М. Лоткипанидзе основание епископства в Кутаиси произошло во время царствования первых Эгрисско-Абхазских царей. По мнению О. Ланчава, епископство было перенесено из Вардцихе (Родополис) в Кутаиси. Основание Кутаисского епископства датируют началом XI века Кю Чхатараишвили, Г. Мчедлидзе, Б. Кудава.

По поводу создания в Западном Грузии новых церковных единиц в ,,Летописи Грузии” привлекает внимание одна тенденция. Автор ,,Летописи” строительство в Западной Грузии нового кафедрального собора, основание епископства и назначение епископа в X в. отмечает непременно одновременно: основание Чкондиди Георгием II и Мокви – Леоном III (957-967 гг.), замена Багратом III Гудаквского епископства Бедией. Летописец вслед за основанием Бедииского епископства рассказывает о торжественном благословении Кутаисского кафедрального церкви, но не упоминает об основании епископства.

Разумеется, автор ,,Летописи Грузии” такое важное событие, как основание епископства Георгием II, Леоном III или Багратом III в столице Эгриско-Абхазского царства – Кутаиси непременно отметил бы. Во внутреннем замке в Кутаиси по археологическим раскопкам были выявлены остатки базилической церкви в V-VI веков, обновленной во II половине VIII века. В 30-ых годах VIII века первым в Кутаисской церкви был похоронен преследуемый арабами Степаноз, эрисмтавар Картли. По сведению Вахушти, коронация Баграта III происходила в Кутаиси. Считаем, что Баграта III коронавали в этом старом замке, к тому же, трудно представить, что будущего монарха благословляли царем не в епископальном храме. Если это верное предположение, то к 978 году епископальная кафедра в Кутаиси уже была основана.

Становление Кутаиси церковным центром по заметкам Н.Бердзенишвили и Т. Берадзе наверное, связано с упразднением Фазисского митрополии и перенесением кафедры в Эгриско-Абхазского царство. Но это происходило до воцарения Баграта III. По отношению к Фазису интересен один факт: в 1060 году, когда из Византии в Грузию морским путем приехал известный церковный деятель Гиоргий Святогорец, в Поти его встречал архиепископ илларион Кутатели. Разумеется, почетного гостя встретил тот церковный иерарх, в паству которого входил Поти. На рубеже IX-X веков на пути завоевания Западной Грузией церковной независимости, вполне логичным представляется упразднение Фазисской митрополии (и подчиненных ей Родополисского и Петравского епископатов), откуда направлялось осуществление государственных и церковных интересов Византии и ее замена Кутаисской церковной кафедрой. Хронологически этот период совпадает с царствованием Баграта I (881-893 гг.) и Константина III (893-922 гг.). Осуществление этих изменений при Баграте I менее предположительно, т.к. его воцарение произошло путем военной поддержки Византии. Думается, что епископальная кафедра в Кутаиси была основана на рубеже IX-X веков, при Константина III и это событие на век предшествует строительство Кутаисскою кафедрального храма Богородицы.

Глава II. Границы Кутаисского епископства.

Поначалу большая часть территории Западной Грузии оказалась в пределах Кутаисского епископства. На протяжении веков границы этой епархии постепенно сократились, что было вызвано основанием новой епископальной кафедры, которой была передана значительная часть Кутаисской старой епископальной паствы, с конца IX века до II половины XV века в пределах Кутаисского епископства оказались: весь Имерети, Гурия, Нижняя Аджария от Дандало и, думается, Рача (Т. берадзе). С востока естественная граница епархии проходила по Лихскому хребту, граничащего ее от Картли. С юга Месхетски хребет (Ферсатские горы) Кутаисское епископство отделял от Самцхе. С запада граница между Кутаисской епархией и Чкондидским епископством проходила по реке Цхенисцкали. С северной стороны Кутаисское епископство граничило с Цагерским епископством. В Гурии-Нижней Аджарии естественной западной границей Кутаисского епископства являлось Чорное море, а южная граница проходила по рекам Чорохи и Аджарисцкали, от устья моря до Дандало. К верху Дандало начиналось Тбетское епископство. В Гурии река Риони Кутаисское епископство отделяло от Цаишского и Чкондидского епископств. Со II половины XV века Гурия и Нижняя Аджария вышли из подчинения Кутаисское епископство. В Гурии были основаны епископства: Шемокмеди, Джумати и Хино.

В 1529 году инициативе Имеретинского царя Баграта III (1510-1565 гг.) и Каталикоза Западной Грузии Малакии Абашидзе были основаны в Имерети Гелатское и Хонское епископства. Вновь основной Гелатской епархии была передана Окриба, который включал территории между бассейном рек Цкалцитела, Лехидара и отрезком Рионского ущелья и часть Аргвети, котороая находилась между реками Цкалцитела и Чолабури, притока Квирилы, Хонскому епископству была передана территория между реками Цхенисцкали и Риони. Границы Кутаиского епископства после этой реформы были определены следующим образом; с юга границу представлял Месхетский хребет. Территория на юге Риони от реки Сулори до Лихского хребта осталась в распоряжении паствы Кутатели. На северо-востоке, в Земо (верхний) Имерети, именуемый Верхним краем или Земо мхаре, территория от реки Чолобури до Лихского хребта входила в Сакутатло. В 1544 году (другой версией в 1534 г.) в Рача было основано Никорцминдское епископство. Можно предполагать, что Рача до этого считалась паствой Кутатели. После основания Никорцминдской церковной кафедры, граница с Кутаисским епископством проходила по Рачинскому хребту. В XVI веке, после основания нового епископства в Имеретинском царстве, территория Кутаисской епархии естественно сократилась. Со II половины этого же века граница Кутаисского епископства совпадает с политической границей Картли и Имерети, что не было неизменным. Постепенно в пределы Картлийского царства вошло верхнее устье рек Чхеримела и Дзирула, и эта территория отделилась от паствы Кутаисского епископства. Среди них был Нуниский известный монастырь. С XVI века до 1820 года на западе Кутаисское епископство граничило с Хонским епископством. На севере и северо-востоке с Гелатском и никорцминдской епархиями, на юге Месхетский хребет его отделял от Самцхе-Саатабаго (Ахалцихский пашалык). Можно выделит три этапа в изменяемости границ Кутаисского епископства: Границы епископства со дня основания до II половины XV века. Границы епархии со II половины XV века до XVI века. Границы епископства со II половины XVI века до упразднения (1821 г.).

 

Глава III. Хронологический ряд архиепископов Кутаиси (Кутатели, в XI-начале XIX в.)

Кутаисские архиепископы, как представители одной из важнейших епархии, закономерным почетом пользовались при царских дворах Единого Грузинского царства, а позднее Имеретинского царства. В Едином Грузинском царстве, как это особо отмечается в «История и восхваление венценосцев».

Во время коронавания царя в обязанности Кутаисского архиепископа входила коронация монарха. Такое право Кутаисский архиереи должны были получит наследственно от Фазиского митрополита (Т. Берадзе). По «Распорядку Царского двора» Кутаисский архиепископ «Мосаплаве» царя, т.е. епископ воздающий молебен у царской могилы (Б. Ломинадзе). В его кафедральном соборе хранилась царская скиптра. Это право Кутатели заполучил после долгой передряги с католикозом Западной Грузии. Кутаисский архиепископ пользовался таким же почетом, как Ишханский архиепископ и в церковной иерархии занимал IV ступень.

В работе персонифицированы те Кутаисские архиепископы с установлением даты их возвышения, деятельность которых относят с XI века по 10-ые годы XIX века. К сожалению, этот хронологический ряд неполный, т.к. письменные источники не дают возможности персонификации всех Кутаисских архиепископов и установления даты их возвышения.

хронологический ряд Кутаисских архиепископов-митрополитов XI в. - начало XIX в.):

 1. Антон I - начало XI века;
 2. Самуель - середина I половины XI века;
 3. Теодор - середина XI века;
 4. Илларион - II половина XI века;
 5. Николай - I половина XII века;
 6. Арсен - середина XII века;
 7. Абуласан - 70-ых годы XII века;
 8. Павел - начало 80-ых годов XII века;
 9. Антон II (Сагирисдзе) - приблизительно с 1184 года до конца XII века;
 10. Христофор - предположительно на рубеже XII- XIII веков;
 11. Иоанн - на рубеже XIII- XIV веков;
 12. Микаэль - I половина XIV века;
 13. Окропир - середина XIV века;
 14. Махаробели- II половина XIV века;
 15. Мануел - со II половина XV века до 1488 г.;
 16. Варфоломеи - с 1488 г. приблизительно г., приблизительно в промежутке между 1488-1519 гг. Варфоломеи являлся каталикозом Западной Грузии;
 17. Герасим (Чхетидзе) - приблизительно с 1501 г. до 10 января 1529 г.;
 18. Свимон I (Чхетидзе) - с 1529 г. по 60-ые годы XVI века (включительно);
 19. Басили (Чхетидзе) - с рубежа XVI- XVII вв. до, 20-ых годов XVII века;
 20. Теофил (Гуриели) - предположительно с 20-ых годов XVII века до середины XVII века;
 21. Свимон II (Чхетидзе) - с - середины XVII века (1651 г.) до 11 октября 1666 года, каталикоз Западной Грузии в 1660-1666 гг.;
 22. Свимон III (Чхетидзе) - с1666 г. до начала XVIII века;
 23. Эвдемон - с начала XVIII века до 30-ых гг. XVIII века;
 24. Тимофей (Габашвили) - 30-ых гг. XVIII века по 1747 г. (включительно);
 25. Антон (Багратиони, впоследствии каталикоз-патриарх Грузии Антон I) - 1740 г. - 5 января 1743 г.;
 26. Максим (Абашидзе) - «прозванный Кутатели» - 1750 - 1759 гг. С 4 декабря 1759 года по 1781 г. Кутаисский митрополит. Каталикоз Западной Грузии в 1776 -1795 гг.;
 27. Доситеоз (Церетели) - 1781г. - 8 марта 1820 г. Исполняющий обязанности каталикоза Западной Грузии в 1795-1814 гг.;

 

Глава IV. Политико-дипломатическая деятельность Кутаисских архиепископов-митрополитов.

Кутаисские архиепископы, кроме церковной жизни, активно участвовали в политической жизни страны. А с XVIII века они появились и на дипломатической арене. К сожалению, не дошли до нас справки о политической и дипломатической деятельности всех Кутаисских архиепископов.

 • известных нам Кутаисских архиепископов таким являлся деятель XII в. Антон Сагирисдзе. В 1190-1191 гг. во время восстания Георгия руси (Юрий Боголюбский) и части вельмож против царской власти царицы Тамар. Для примирения восставших Царица к ним послала патриарха Теодора и Антона Кутатели. Несмотря на свой огромный авторитет, Антона Кутатели не смог усмирить восставших. По мнению некоторых, он стал жертвой выполнения этой миссии. Следующий Кутаисский архиепископ, о политической деятельности которого сохранились справки - митрополит Свимон Чхетидзе, управляющий Кутаисским епископством приблизительно с 1651 г. по 1666 г., а с 1666 года он стал каталикозом Западной Грузии. Свимон Кутатели со своим братом Сехниа Чхетидзе смог в 1663 году вернуть в Имерети находящегося в почетном плену в Картли слепого Имеретинского царя Баграта IV (1660-1681 гг.)ю. Во внутренних политических процессах Имеретинского царства активно участвовал Свимон III Кутатели. Он был сыном Сехнии Чхетидзе и племянником прежднего каталикоза Кутатели Свимон II. Свимон III Кутатели активно участвовал во внутренних Феодальных междоусобицах Имеретинского царства последней четверти XVII века.

С XVIII века по поручению Имеретинских царей, Кутаисские митрополиты приступили к дипломатической деятельности и старались получить поддержку от Российского императорского двора для отпора турецкой агрессии. Первым из архиепископов-Кутатели в россию с дипломатической миссией был направлен Тимофей Габашвили. Он прибыл в Россию по поручению Имеретинского царя Александра V (1720-1752 гг.) в сентябре 1737 года. Тимофей брал с собой два письма Александра V и карту Западной Грузии, составленную им. В Петербурге Тимофей Кутатели старался получить поддержку от Российского императорского двора для того, чтобы Имеретинский царь смог приостановит в Западной Грузии турецкую агрессию. Хотя из-за обстановки, сложившейся в стране, он не смог получить помощь. Он задержался в России на 5 лет и вернулся в Имерети лишь в конце 1742 года. Более результативной была дипломатическая миссия Митрополита-Кутатели Максима Абашидзе. Имеретинский царь Соломон I (1752-1784 гг.) направил в Россию в июне 1768 года с просьбой о помощи от императорского двора. Из-за Русско-Турецкой войны, проходящийся в этот период, Российское правительства сочло целесообразным оказать военную помощь Имеретинскому царству, и оно вступила в войну против турок. В Имерети был послан русский военный отряд под предводительством генерала Тотлебена, который участвовал в нескольких военных операциях вместе с ополчением Соломона I. Следует особо отметить о мирской и политической деятельности последнего Кутаисского митрополита Доситеоза Церетели. После захвата в 1810 году Российской империей Имеретинскому царства, Доситеоз Кутатели стал активным участником национально-освободительной борьбы. Митрополит Кутатели поддерживал находящегося в изгнании последного Имеретинского царя Соломона II (1789-1815 гг.). Доситеоз Кутатели активно участвовал в известном Имеретинском восстании 1819-1820 гг. За это Российское правительства жестоко расправилось с ним. 4 марта 1820 года вместе с другими восставшими арестовали и Доситеоза и решили сослать. 8 марта того же года, на пути между Сурами и гори, избитый и раненый старый митрополит скончался. Доситеоза Кутатели тайком похоронили в Аннанурской церкви.

Глава IV. Хозяйственно-экономичесское положение Кутаисского епископства.

Кутаисского епископство в течении многих веков представляло собой крупную хозяйственно-экономичесскую единицу в Западной Грузии. Справки о хозяйственно-экономичесском положении епархии имеются только с XVI века. По «Книге повинностей Кутаисского храма» барщинники архиепископа Кутатели кроме Кутаиси проживали в следующих селах: Ахалсопели, Оршиши, Квитири, Маглаки, Парцханаканеви, Чунеши, Обшквити, Бакисубани, Гегути, Баши, Месхети, Цкалташуа, Чолеви, Джвариса, Питнисхеви, Холаскури, Алисмере, Алисубани, Муджиретубани, в Гурии - село Бахви и в Рача - село Путиети. По этой книге, архиепископ - Кутатели от вышеуказанных сел приблизительно получал следующий доход: денги - 2014 тетри, вино - 81 тонна, просо - 5 тонна, ячмень - 0, 5 тонны, пшеница -1 тонна. В последующих веках продолжительные внутри феодальные междоусобицы и налети внешних врагов в Западной Грузии отразились и на экономике Кутаисской епархии. Её доход значительно сократился, а в 50-ых годах XVIII века большую часть крепостных и поместий Кутаисской епархии было присвоено мирскими феодалами, а часть - турками. В 1773 году Имеретинский царь Соломон I вернул Митрополиту Кутатели Максиму принадлежащие епископству все поместья и крепостных. В 1818 году Российское правительство в Имерети осуществило церковную опись. Опись был начат с Кутаисского епископства и натуральные налоги заменены денежными.


კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 541 | დაამატა: მამუკა | ტეგები: საეპისკოპოსო, ქუთაისი, გაბისონია
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.