RSS Log In*
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 
 
 

მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 მთავარი » 2023 » ივნისი » 7 » ქართული წყაროთმცოდნეობა - XXIV
10:35 PM
ქართული წყაროთმცოდნეობა - XXIV

 

 

ქართული წყაროთმცოდნეობა - XXIV - PDF

 

 

რედაქტორებისაგან


მკითხველებს ვთავაზობთ ჟურნალ „ქართული წყაროთმცოდნეობის“ ახალ, XXIV ტომს.
ჩვენი ჟურნალი კვლავაც მრავალფეროვან მასალას წარმოუდგენს სამეცნიერო საზოგადოებას.
სტატიები განაწილებულია რამდენიმე სექციაში. ესენია: ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი
კვლევები; ისტორიოგრაფია; საარქივო მასალების პუბლიკაცია; წყაროთა
თარგმანი და წარდგინება; კომენტარები; თვალსაზრისი; წიგნების მიმოხილვა; ქრონიკა; ინფორმაცია; ხსოვნა. ჯამში ოთხ ათეულზე მეტი წერილი ქვეყნდება ჟურნალის ამ ნომერში. აქედან დაახლოებით ნახევარი კვლევითი ხასიათის სტატიაა. როგორც კვლევითი, ასევე სამეცნიერო ცხოვრების ამსახველი საინფორმაციო სტატიები გამდიდრებულია ფოტომასალით. ავტორები არიან ჰუმანიტარიის სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები, რომლებიც ათეულზე მეტ უნივერსიტეტსა
და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს წარმოადგენენ. ვიმედოვნებთ, რომ სამეცნიერო საზოგადოება ინტერესით გაეცნობა ჟურნალის ამ ნომერს.
გიული ალასანია
მარიამ ჩხარტიშვილი
ზურაბ თარგამაძე
2022 წელი, 15 დეკემბერი


EDITORIAL


It is our pleasure to introduce the new N24 issue of “Georgian Source-Studies“. As always the journal
presents a variety of materials. The articles are distributed in the following sections: Researches in Field of
History and Source-studies; Historiography; Publication of Archival Materials; Translation and Presentation
of Sources; Comments; Standpoint; Book Reviews; Chronicle; information, In Memoriam. In total there are
more than forty papers published in the present issue. Almost half of them represents research papers. All
publications are enriched with photos. The authors work in various field of humanities and represent more
than a dozen research centers and universities.
We are convinced that this issue of the journal, like all the previous ones, will cause great interest of the
scientific public.
Giuli Alasania
Mariam Chkhartishvili
Zurab Targamagze
December 15, 2022

შინაარსი

CONTENT 
რედაქტორებისაგან..............................................................................10 
EDITORIAL
 ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი კვლევები 
RESEARCHES IN FIELD OF HISTORY AND SOURCE-STUDIES 
ქსნის ხეობის სოფელ გოლგოლეთის ისტორიიდან...................................13 
დავით ახლოური

From the History of the Village of Golgoleti in Ksani

Gorge Davit Akhlouri

ქორწინებასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებანი უდიებსა და ქართველებში...................... 20

ამირან ბასილაშვილი

Marriage-related Customs among Udis and Georgians

Amiran Basilashvili

1679 წლის დღემდე უცნობი სააღმშენებლო წარწერა სოფელ ცხრუკვეთის წმიდა მარინეს ეკლესიიდან და მისი მნიშვნელობა აბაშიძეთა ფეოდალური სახლისათვის............................25

თამაზ გოგოლაძე

ირაკლი გელაშვილი

დარეჯან გველესიანი

An Unknown Building Inscription from the Church of St. Marine of Tskrukheti Village of 1679 and its Significance for the Feudal House of Abashidze

Tamaz Gogoladze

Irakli Gelashvili

Darejan Gvelesiani

დავით აღმაშენებლის რელიგიური პოლიტიკა საქართველოს მუსლიმური თემის მიმართ...........................................................38

დავით თინიკაშვილი

Religious Policy of David IV the Builder towards the Muslim Community in Georgia

David Tinikashvili

ჰენოტიკონი ქართლის პოლიტიკური თუ ღირებულებითი არჩევანი? …....................................45
ეკა კვაჭანტირაძე

Henoticon was it the Reflection of the Political Orientation of Kartli or its Value choice?

Eka Kvachantiradze

ჯორჯ ელისი და მისი ქართველური ლექსიკური მასალები: კითხვები და პასუხები.........................................................51
ზაალ კიკვიძე

ლევან ფაჩულია

George Ellis and His Kartvelian Lexical Data: Questions and Answers

Zaal Kikvidze

Levan Pachulia

დედა ღვთაება დემეტრე და ქართული წარმართული კოსმოგონიის ზოგიერთი საკითხი ....................................................67
გოჩა კუჭუხიძე

Goddess Demeter and some Issues of the Georgian Pagan Cosmogony

Gocha Kuchukhidze

სამეურნეო ყოფის ისტორიისათვის ტაო-კლარჯეთში: მესაქონლეობა და მესაქონლეთა ტრადიციული კულტურა................................. 83

ნუგზარ მგელაძე

For the History of Agricultural Life-Style in Tao-Klarjeti: Herding and Traditional Culture of Herders

Nugzar Mgeladze

რეიმონ დიუგე – საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ბოლო დღეების მემატიანე და მის მიერ გამოყენებული პირველწყაროები...............103
ლადო მირიანაშვილი

Raymond Duguet – Chronicler of the Last Days of the First Georgian Republic and Primary Sources Used by Him

Lado Mirianashvili

ბაზალეთის ბრძოლის შეფასების საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში............................................. 113
მალხაზ მურუსიძე

The Issue of Bazaleti Battle in Georgian Historiography

Malkhaz Murusidze

1944 წელს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოდან გადასახლებულთა რეპატრიაციის საკითხი XX საუკუნის ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში (1989-1990)................................125

ნიკოლოზ სარაჯიშვილი

The Issue of Repatriation of Deportees from Southwestern Georgia in 1944 in the National Liberation Movement of the 20th Century (1989-1990)

Nikoloz Sarajishvili

ქართლის ერისმთავრის სტეფანოზ პირველის რეპრეზენტაცია ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში: ჟანრის კანონი და მეტაისტორიოგრაფიული კონტექსტი..............................................135
მარიამ ჩხარტიშვილი

Representation of Presiding Prince of Karli Stephanoz I in Georgian Medieval Historiography: the Genre Canon and Metahistorical Context

Mariam Chkhartishvili

ქართველი ბერი – იერუსალიმის მეფის ნაცვალი ..............................................158
მამუკა წურწუმია

A Georgian Monk Steward of a Crusader King

Mamuka Tsurtsumia

ახშნის გორიჯვრის წმ. გიორგის მონასტრის XVI საუკუნის ახლადმიკვლეული წარწერა გურზი ლიპარიტიანის მიერ სატრაპეზოსა და გალავნის აღშენების შესახებ (ლიპარიტიანთა ფეოდალური სახლის, ახშნის გორიჯვრის მონასტრისა და გორიჯვრის საკურთხევლისწინა ჯვრის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი)...............................178
თემო ჯოჯუა

An Inscription of the 16th Century, Newly Revealed in Gorijvari Monastery of St. George, Akhshni, with Information about Construction of a Refectory and Enclosure Wall by Gurzi Liparitiani (Several Issues From the History of the Feudal House of the Liparitianis, Gorijvari Monastery of Akhshni and Pre-Chancel Cross of Gorijvari)

Temo Jojua

ისტორიოგრაფია

HISTORIOGRAPHY

XX საუკუნის მეორე ნახევრის აფხაზეთის ისტორიის ისტორიოგრაფია: მოკლე მიმოხილვა .....................................................207
გიორგი აფხაზავა

Historiography of the History of Abkhazia in the Second half of the Twentieth Century: A Brief Overview

Giorgi Apkhazava

საარქივო მასალების პუბლიკაცია

PUBLICATION OF ARCHIVAL MATERIALS

მიხეილ მაქარაშვილის წერილები და მოგონებები...............................221

გიორგი სოსიაშვილი

Letters and Memoirs of Mikhael Makarashvili

Giorgi Sosiashvili

წყაროთა თარგმანი და წარდგინება

TRANSLATION AND PRESENTATION OF SOURCES

პეტრე ბუტკოვი რუსეთის მფარველობაში მისაღებად ერეკლე II-ის თხოვნის შესახებ................................245

დავით მერკვილაძე

Peter Butkov about the Request of Erekle II to be Received under the Protection of Russia

David Merkviladze

ექიმ ანტუან-მარი სალვატორის ცნობები ირანში მედიცინისა და ჰიგიენის მდგომარეობის შესახებ (1807-1808) ........252

ირინე ნაჭყებია

Evidences on Medicine and Hygiene in Iran by Physician Antoine-Marie Salvatori (1807-1808)

Irine Natchkebia

კარლა სერენას „მოგზაურობა კავკასიაში“. თარგმანი ფრანგულიდან, შესავალი და კომენტარები......................... 263

ანა ჭეიშვილი თარგმანი ფრანგულიდან ქეთევან ბიაშვილი

“Travel to the Caucasus” by Carla Serena. Translated from French, introduction and comments by Ana Cheishvili Translated from French by Ketevan Biashvili

კომენტარები

COMMENTS

„ხუთჯვრიანი მონეტა“ ‒ სამეცნიერო ციტირება და მისი საფრთხეები............................................................. 283

მაია პატარიძე

“Coin with Five Crosses” and Dangers of Quoting in Scholarly Articles

Maia Pataridze

დისკუსია VI-VII საუკუნეების ქართლის პოლიტიკური ისტორიის საკითხებზე.................... 288

მარიამ ჩხარტიშვილი

Discussion on the Issues of the Political History of Kartli in 6th-7th Centuries Mariam Chkhartishvili

თვალსაზრისი

STANDPOINT

სასარგებლო და კარგი საქმე გაუგებრობების თანხლებით (არქანჯელო ლამბერტის „წმინდა კოლხეთის“ ქართული თარგმანის გამოცემის გამო)....................................................................297

მურმან პაპაშვილი

Useful and Good Work with Misunderstandings (For Publication of Georgian Translation of Arcangelo Lambert’s Colchide Sacra”)

Murman Papashvili

წიგნების მიმოხილვა

BOOK REVIEWS

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის “Scientia”-ს მეორე ნომერ..... 303

მანუჩარ გუნცაძე

The Second Volume of International Scholarly Journal Scientia”

Manuchar Guntsadze

დავით მერკვილაძის ახალი წიგნი: „გეორგიევკის ტრაქტატი და მეფე ერეკლე“.................. 304

ზურაბ თარგამაძე

A New Book by David Merkviladze: The Treaty of Georgievsk and Erekle II”

Zurab Targamadze

ავთანდილ სონღულაშვილის მონოგრაფია: „ისტორია, პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები“............................. 306

ზურაბ თარგამაძე

A Book By Avtandil Songulashvili: History, Policy, International Relations"

Zurab Targamadze

პროფესორ გიული ალასანიას ახალი წიგნი: „ფარსადან გორგიჯანიძის საქართველოს ცხოვრება“......................................... 308

ზურაბ თარგამაძე

A New Book of Professor Giuli Alasania: "Parsadan Gorgijanidze’s The Life of Georgia”

Zurab Targamadze

მიხეილ ქართველიშვილის მონოგრაფია: „საბჭოთა რელიგიური პოლიტიკა და საქართველოში მისი ასახვის თავისებურებები 1953-1964 წლებში“ ....310

ზურაბ თარგამაძე

Mikheil Kartvelishvili’s Monograph: “Soviet Religious Policy and Features its Reflection in Georgia in 1953-1964”

Zurab Targamadze

ალბერტ ტენ კეიტის წიგნი „იოანეს ბერძნული სახარება: იოანეს სახარების სხვადასხვაენოვანი ვერსიების კრიტიკული ტექსტური ანალიზი“.............................................................312

ლადო მირიანაშვილი

A Book by Albert Ten Kate “The Gospel of John in Greek: Textcritical Research on the Gospel of John in all its Variety”

Lado Mirianashvili

„სტუდენტური საისტორიო ძიებანი“ .........................313

ნიკოლოზ სარაჯიშვილი

“Student Historical Researches”

Nikoloz Sarajishvili

ქეთევან მანიას მონოგრაფია: „აფხაზეთი და ქართული იდენტობა ბეჭდური მედიის რეპრეზენტაციით“..316

სოფიო ქადაგიშვილი

Monograph “Apkhazeti and Georgian Identity through the Print Media Representation” by Ketevan Mania

Sopio Kadagishvili

თეა ქამუშაძის წიგნი: „რუსთავის საბჭოთა მემკვიდრეობა – პატარა ქალაქის დიდი ამბები“ ....................318

სოფიო ქადაგიშვილი

A Book by Tea Kamushadze: Soviet Heritage of Rustavi – Big Issues of the Small Place”

Sopio Kadagishvili

ახალი მონოგრაფია: „საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი)“............................................ 320

ლავრენტი ჯანიაშვილი

A New Monograph: “Border Settlement in the Past and Present (Kakheti)”

Lavrenti Janiashvili

ქრონიკა

CHRONICLE

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია (2021)........325

ზურაბ თარგამაძე

The Annual Scientific Conference of the Department of Medieval History of Georgia and Source-Studies at Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology (2021)

Zurab Targamadze

ჟურნალ „ქართული წყაროთმცოდნეობის“ XXIII ნომრის პრეზენტაცია................................ 328

ზურაბ თარგამაძე

Presentation of the 23rd Volume of the Scientific Journal “Georgian Source-Studies”

Zurab Targamadze

თსუ კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის კონფერენცია „ქართულ-კავკასიურ ურთიერთობათა ისტორიულ-ფილოლოგიური ასპექტები“ ..............331

ამირან ბასილაშვილი

Conference of TSU Institute of Caucasology “Historical-Philological Aspects of Georgian-Caucasian Relations”

Amiran Basilashvili

შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის XXIII კონგრესი.........................332

ზურაბ თარგამაძე

XXIII Congress of the ICLA

Zurab Targamadze

კავკასიოლოგთა VI საერთაშორისო კონგრესი ........... 336

ლადო მირიანაშვილი

VI International Congress of Caucasiologists

Lado Mirianashvili

საერთაშორსიო სამეცნიერო კონფერენცია: „კავკასია საერთაშორისო სავაჭრო და კულტურათაშორისი ურთიერთობების გზაჯვარედინებზე“ ............................ 340

ზურაბ თარგამაძე

International Scientific Conference: “The Caucasus on the Crossroads of International Trade and Cultural Exchanges”

Zurab Targamadze

საქართველოს ეროვნული არქივის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია................ 346

ლადო მირიანაშვილი

The 7th International Scientific Conference of the National Archives of Georgia

Lado Mirianashvili

საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი ............................................. 348

თეა ქამუშაძე

International Congress of Caucasian Studies

Tea Kamushadze

ბელგრადის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია..................... 350

ზურაბ თარგამაძე

International Scientific Conference Organized by Belgrade University Faculty of Law

Zurab Targamadze

კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო ლინგვისტურ-ანთროპოლოგიური კონგრესი (თბილისი, 14-16 ნოემბერი, 2022)....................... 356

მარიამ ბეჟიტაშვილი

1st International Linguistic-Anthropological Congress of Caucasologists

Mariam Bezhitashvili

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – Scientia II........................................ 360

მანუჩარ გუნცაძე

International Scientific Conference – Scientia 2

Manuchar Guntsadze

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია (2022) .......................................................... 362

სოფიო ქადაგიშვილი

The Annual Scientific Conference of the Department of Medieval History of Georgia and Source-Studies of the Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology (2022)

Sopio Kadagishvili

ინფორმაცია

INFORMATION

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ძარცვის (შავი არქეოლოგიის) პრობლემის შესახებ საქართველოში.......................... 369

ვასილ ჭიჭაღუა

ანზორ მჭედლიშვილი

On the Problem of Looting of Cultural Heritages Monuments (Black Archeology) in Georgia

Vasil Chichagua

Anzor Mchedlishvili

ხსოვნა

IN MEMORIAM

პროფესორ იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილის (1961-2022) გამოსათხოვარი

In Memoriam of Professor Ioseb (Soso) Alimbarashvili (1961-2022) .......................................377

გზამკვლევი ავტორთათვის

GUIDELINES FOR AUTHORS.....................................................381

 

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 255 | დაამატა: მამუკა
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.