RSS Log In*

მთავარი » მასალის არქივი
« 1 2 3 4 5 ... 17 18 »

 

ავთანდილ სონღულაშვილი ისტორია და თანამედროვეობა - PDF

 

შინაარსი

ეთნიკური ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი .......................5

ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა გამაჰმადიანების მცდელობანი გვიანი ფეოდალიზმის პერიოდში...........17

ექვთიმე თაყაიშვილისა და იროდიონ სონღულაშვილის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან.......................33

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 263 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-09-12

 

 

გამოვიდა ინსტიტუტის ახალი კრებული

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები  1(18) PDF

 

Contents

ავთანდილ სონღულაშვილი............11 ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 269 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-09-12

ვაჟა კიკნაძე

თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

საქართველო ნიკოს კაზანძაკისის მოგზაურობებში (1919, 1927, 1928) -PDF

კატეგორია: სტატიები | ნანახია: 229 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-09-12

 

 

 

 

 

გამოვიდა პეტრე კენჭოშვილის - "მოგზაურობა წმ. ქალაქ იერუსალიმსა და წმ. ათონის მთაზედ". წიგნის რედაქტორი (შესავალი და კომენტარები ) ვაჟა კიკნაძე.

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 291 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-08-31

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინ­ს­ტიტუტის ახალი და უახ­ლე­სი ისტორიის განყოფილების მთავარ მეცნიერ-თანამშრომელს, ისტორიის მეცნიერე­ბა­თა დოქტორს, პროფესორ ნიკოლოზ (ნიკო) ჯა­ვა­ხიშვილს ხანგრძლივი და მჭიდრო თა­ნამშ­რო­მ­ლობა აქვს ბალტიის რესპუბლიკების სა­მე­ცნიერო და სას­წა­ვლო ცენტ­რე­ბ­თან. მისი სა­მე­ცნიერო ნაშრომები, რომლებშიც შეს­წა­ვ­ლილია ქართულ-ბალტიურ ურ­თი­ერთობათა ის­ტორიის საკითხები, სისტემატურად იბე­ჭ­დება ქართულ და უცხოურ ენ­ებ­ზე. მისი მო­ნო­გრაფია “ქართულ-ბალტიური ურთიერ­თო­­ბის ისტორიის ნარკვევები” უკა­ნასკნელ ხუთ წე­ლიწადში გამოქვეყნდა სამ (ქართულ, ლატვიურ და რუსულ) ენაზე, რო­გორც თბი­ლისში, ასევე რიგაში.

2014 წლის 10 ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ღონისძიებები | ნანახია: 286 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-05-27

ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა ავტორთა ჯგუფის მიერ (დოდო ჭუმბურიძე, ვაჟა კიკნაძე, ხათუნა ქოქრაშვილი, ლელა სარალიძე) შექმნილი ფუნდამენტური ნაშრომი - „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“ - ორტომეული.  ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. მასში თანმიმდევრულადაა გადმოცემული რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია დაწყებული მეთხუთმეტე საუკუნის ოთხმოციანი წლებიდან, მოყოლებული დღემდე. ნაშრომი შეიცავს უზარმაზარ ფაქტობრივ მასალას, წყაროებს, ლიტერატურას  და წარმოგვიდგენს იმ ისტორიულ რეალობას, რომლთა ანალიზის საფუძველზე  შესაძლებელი ხდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ობიექტური სურათის აღქმა.

საკითხი უაღრესად აქტუალურია დღეს, როდესაც ქართველი ერის მცირე, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვან ნაწილს თავისი მზერა რუსეთისკენ აქვს მიმართული. საბჭოთ ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 443 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-05-24

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.