RSS Log In*

მთავარი » 2018 » იანვარი » 25 » საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები. Research in Source-Studies and Historiography
6:17 PM
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები. Research in Source-Studies and Historiography

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები
2017 წლის 18 − 21 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო
პ რ ო გ რ ა მ ა დ ა მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ა თ ა თ ე ზ ი ს ე ბ ი - PDF
International Scientific Conference
Research in Source-Studies and Historiography
October 18 – 21, 2017, Tbilisi, Georgia
P r o g r a m & P a p e r - A b s t r a c t s - PDF

 

 

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება
GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
Commission for Georgian Historical Sources
IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY
Ivane Javakhishvili Institute of History & Ethnology
Department of Medieval History of Georgia & Source-Studies


საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

Georgian National Academy of Sciences

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 


 

 

კონფერენციის ინიციატორები და ორგანიზატორები არიან საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან არსებული საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია (თავმჯდომარე: აკადემიკოსი როინ მეტრეველი) და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება (გამგე: პროფესორი მარიამ ჩხარტიშვილი). ორივე ეს უჯრედი წლების განმავლობაში ინტენსიურად თანამშრომლობს და მათი ძალისხმევით არაერთი საერთაშორისო თუ ეროვნული კონფერენცია იქნა ინიცირებული და წარმატებით ჩატარებული გასული საუკუნის სამოცდაათიანი წლებიდან მოყოლებული. ამ თანამშრომლობას საფუძველი ჩაუყარეს აკადემიკოსმა შოთა ძიძიგურმა და ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა რევაზ კიკნაძემ.
The initiators and organizers of the conference are Commission for Georgian Historcal Sources at the Georgian National Academy of Sciences (Chair: Academician Roin Metreveli) and Department of Medieval History of Georgia & Source-Studies at the Ivane Javakhishvili Institute of History & Ethnology of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Head: Professor Mariam Chkhartishvili). Both these academic bodies intensively
collaborated during many years and in result of their joint efforts many conferences were held. The ground to the fruitful cooperation was laid by the Academician Shota Dzidziguri and Doctor of Sciences in History Revaz Kiknadze since 1970s.

საორგანიზაციო კომიტეტი
თავმჯდომარე: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი როინ მეტრეველი
წევრები: ზაალ აბაშიძე, გონელი არახამია, ფელიქს კალანდარიშვილი, ბუბა კუდავა, ზურაბ თარგამაძე, რუსუდან ლაბაძე, დავით მერკვილაძე, სოფიო ქადაგიშვილი, გურამ ქარდავა, მარიამ ჩხარტიშვილი, ეთერ ცერცვაძე, ელზა ხაინდრავა, ლაშა ხართიშვილი, თემო ჯოჯუა
Organizing Committee
Chairman: Vice-President of the Georgian National Acadamy of Sciences, Academician Roin Metreveli
Members: Zaal Abashidze, Goneli Arakhamia, Mariam Chkhartishvili, Temo Jojua, Sophio Kadagishvili, Phelix Kalandarishvili, Guram Kardava, Elza Khaindrava, Lasha Khartishvili, Buba Kudava, Rusudan Labadze, Davit Merkviladze, Zurab Targamadze, Eter Tsertsvadze

 

საერთაშორისო სამეცნიერო საბჭო
როინ მეტრეველი (საქართველო), გიული ალასანია (საქართველო), გონელი არახამია (საქართველო), ივან ბილიარსკი (ბულგარეთი), ვერნერ ზებტი (ავსტრია), ანდრეა კარტნი (იტალია), რიჩარდ კულეშა (პოლონეთი), ალექსეი ლიდოვი (რუსეთი), ჰაირაპეტ მარგარიანი (სომხეთი), მარიამ ჩხარტიშვილი (საქართველო)
International Scientific Committee
Roin Metreveli (Georgia), Giuli Alasania (Georgia), Goneli Arakhamia (Georgia), Ivan Biliarsky (Bulgaria), Andrea Carteny (Italy), Mariam Chkhartishvili (Georgia), Ryszard Kulesza (Poland), Alexei Lidov (Russia), Hairapet Margaryan (Armenia), Werner Seibt (Austria)


პ რ ო გ რ ა მ ა
P r o g r a m

მისამართი
Venue

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
რუსთაველის გამზირი 52, III სართული, სხდომათა დარბაზი
Georgian National Acadamy of Sciences
52 Rustaveli Ave., Floor III, Conference Hall
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქუჩა 2, კორპუსი 11, შეხვედრათა ოთახი
Ivane Javakhishvili Institute of History & Ethnology
University Street 2, Campus 11, Meeting Room
რეგლამენტი
Time Limits
მოხსენება 15 წთ
კითხვები 5 წთ
დისკუსია სხდომის ბოლოს 20 წთ
Presentation 15 min
Questions 5 min
Discussion at the session end 20 min

2017 წლის 18 ოქტომბერი
October 18, 2017
11.00 – 12.00 მონაწილეთა რეგისტრაცია
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
Registration of the Participants
Georgian National Acadamy of Sciences
სხდომა 1
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
Session 1
Georgian National Acadamy of Sciences
12.00 – 13.00 კონფერენციის გახსნა
შესავალი სიტყვა – აკად. როინ მეტრეველი
მისალმებები
Opening of the Conference
Welcoming Speech – Acad. Roin Metreveli
Addresses
13.00 – 13.40 წმინდა სივრცეები როგორც ახალი საისტორიო
წყარო. ჰიეროტოპიული მიდგომა
ალექსეი ლიდოვი
Sacred Spaces as a New Historical Source: A Hierotopic Approach
Alexei Lidov
13.40 – 14.00 დისკუსია
Discussion
14.00 – 15.00 კონფერენციის მონაწილეთა და სტუმრების მიღება
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
Welcome Party for the Conference Participats and Guests
Georgian National Acadamy of Sciences
სხდომა 2
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
თავმჯდომარეები: გიული ალასანია და გონელი არახამია
Session 2
Georgian National Academy of Sciences
Chairs: Giuli Alasania & Goneli Arachamia
15.00 – 15.20 შუა საუკუნეების საქართველოში საისტორიო მწერლობის
პრინციპებისა და პრაქტიკის ზოგი ასპექტის შესახებ
მარიამ ჩხარტიშვილი
Discussing some Principles and Practices
of History Writing in Medieval Georgia
Mariam Chkhartishvili
15.20 – 15.40 „ქართლის ცხოვრების“ დადიანისეული ნუსხის შესწავლისათვის
გონელი არახამია
On the History of Dediani’s Copy of “The Life of Kartli”
Goneli Arakhamia
15.40 – 16.00 ლეონიდასი. მითი და რეალობა
რიჩარდ კულეშა
Leonidas. The Myth and the Reality
Ryszard Kulesza
16.00 – 16.20 სპარსეთსა და საქართველოს შორის
თანამშრომლობის ზოგი მაგალითი
გიული ალასანია
Some Examples of Cooperation between Persia and Georgia
Giuli Alasania
16.20 – 16.40 სეფევიდური ირანის ზიმი სომეხი ქვეშევრდომების
უფლებები და მოვალეობები მატენადარანში
დაცული სპარსული დოკუმენტების მიხედვით
კრისტინ კოსტიკიანი
The Rights and Duties of Zimmi Armenian Subjects of Safavid
Iran according to the Persian Documents of the Matenadaran
Kristine Kostikyan
16.40 – 17.00 დრო როგორც კვლევითი კატეგორია მემუარული
წყაროების სანდოობის შეფასებისათვის. მოსაზრებანი
მეცხრამეტე საუკუნის ზოგი პოლონური მემუარის შესახებ
იოლანტა სიკორსკა–კულეშა
Time as a Research Category in the Assessment of the Reliability of a
Memoir Source. Notes on some Nineteenth-Century Polish Memoirs
Jolanta Sikorska–Kulesza
17.00 – 17.20 ს. გმელინის საველე ჩანაწერები, როგორც საისტორიო
წყარო აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის შესასწავლად
გოჰარ მხითარიანი
Путевые заметки С. Гмелина как источник
для истории восточного Закавказья
Гоар Мхитарян
17.20 – 17.40 წარსულის გამოყენება და პირველი მსოფლიო ომის
მახსოვრობა ევროპის სხვადასხვა რეგიონში
ანდრეა კარტნი
The Use of the Past and the Memory of the
Great War in Different Regions of Europe
Andrea Carteny
17.40 – 18.00 ქრონიკისა და ისტორიის ცნებების გამოკვლევა დანტოს
„ისტორიის ანალიტიკური ფილოსოფიის“ მიხედვით
ქამრან რეზაი
An Investigation on the Concepts of Chronicles and
History according to the Danto’s “Analytical Philosophy of History”
Kamran Rezaei
18.00 – 18.20 დისკუსია
Discussion
19.00 – 22.00 სოციალური პროგრამა უცხოელი მონაწილეებისათვის
Social Program – Tbilisi by Night
2017 წლის 19 ოქტომბერი
October 19, 2017
სხდომა 3
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
თავმჯდომარეები: მარიამ ჩხარტიშვილი და გიორგი ჭეიშვილი
Session 3
Ivane Javakhishvili Institute of History & Ethnology
Chairs: Mariam Chkhartishvili & George Tcheishvili
10.00 – 10.20 ქართული წარმართული პანთეონის კვლევისათვის
მაია ქუთათელაძე
For the Study of Georgian Paganism
Maia Kutateladze
10.20 – 10.40 ქართლის (იბერიის) პირველ ქრისტიან მეფეთა
დინასტიური პრობლემები (ამიანე მარცელინესა
და ქართული წყაროების მიხედვით)
გივი ბოლქვაძე
The First Christian Kings of Kartli (Iberia) according
to Ammianus Marcellinus and Georgian Sources
Givi Bolkvadze
10.40 – 11.00 ჯუანშერისეული (არქაული) „ქართველთა
ცხოვრება“ და მისი მოცულობა
მანანა სანაძე
The Ancient Georgian Chronicle by Juansheri
and its Chronological Boundaries
Manana Sanadze
11.00 – 11.20 სახელმწიფო ტერიტორიის აღქმა „ქართლის
ცხოვრების“ უძველეს თხზულებებში
გიორგი ჭეიშვილი
Perception of the State Territory in the Oldest
Compilations of the Collection “The Life of Kartli”
George Tcheishvili
11.20 – 11.40 მიქაელ ფსელოსი სვიმეონ მეტაფრასტის შესახებ
ეკა ჭყოიძე
Michael Psellos on Symeon the Metaphrast
Eka Tchkoidze
11.40 – 12.00 ილხანთა რელიგიური პოლიტიკა ქრისტიანულ
აღმოსავლეთში მეცამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში
გორ მარგარიანი
Религиозная политика Иль-ханов и Христианский
Восток во второй половине XIII века
Гор Маргарян
12.00 – 12.20 არარატის ქვეყნის ორბელიანები
ჰაიკ ჰაკობიანი
The Orbelians of the Country of Ararat
Haik Hakobian
12.20 – 12.40 თეიმურაზ I-ის პოემა „ქეთევან დედოფლის წამება“,
როგორც საისტორიო წყარო. ქართულ–სპარსული
ურთიერთობების ერთი ეპიზოდისათვის
თეა ქართველიშვილი
The Poem “Martyrdom of Queen Ketevan” by
the King Teimuraz I as Historical Source for Study
of History of Georgian–Persian Interrelations
Tea Kartvelishvili
12.40 – 13.00 ეკონომიკური ტენდენციები ქართული ნაციონალიზმის
იდეების ფორმირების პერიოდის დამდეგს
ზურაბ თარგამაძე
The Economic Tendencies on the Eve of
Formation of Ideas of Georgian Nationalism
Zurab Targamadze
13.00 – 13.20 მამული, მამულიშვილობა, იდენტობა იაკობ
გოგებაშვილის პუბლიცისტური წერილების მიხედვით
ქეთევან მანია
Patria, Patriotism and Identity according
to Iakob Gogebashvili’s Publicist Papers
Ketevan Mania
13.20 – 13.40 ქართველი ერის კონცეპტუალიზაცია ეთნოსიმბოლისტური
და მოდერნისტული პარადიგმების მიხედვით
გიორგი მაჭარაშვილი
Conceptualization of Georgian Nation (“Eri”) according
to Symbolist and Modernist Paradigms
Georgi Macharashvili
13.40 – 14.00 დისკუსია
Discussion
14.00 – 15.00 შესვენება
Break
სხდომა 4
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
თავმჯდომარეები: ლადო მირიანაშვილი და თემო ჯოჯუა
Session 4
Ivane Javakhishvili Institute of History & Ethnology
Chairs: Lado Mirianashvili & Temo Jojua
15.00 – 15.20 ქართველური წარმომავლობის ეთნიკური
ჯგუფების ისტორიისათვის: ზანთა სატომო
განშტოების – ლაზების – ვინაობისათვის
ნუგზარ მგელაძე
History of the Ethnic Terms of Georgian
Origin: On the Identity of Lazians
Nugzar Mgeladze
15.20 – 15.40 ქართლის (იბერიის) მეფე-ერისთავთა დინასტიური წარმომავლობა
(წერილობითი წყაროების კვლდაკვალ – ფიქციიდან არაფიქციისკენ)
ვლადიმერ ჭელიძე
The Dynastic Belonging of Kings and Dukes of Kartli (Iberia)
according to the Written Sources – from Fiction to Non-Fiction
Vladimer Tchelidze
15.40 – 16.00 რა აკავშირებს სალტოვო–მაიაცკაიას არქეოლოგიურ
კულტურას ჩრდილო კავკასიის ოსურ კულტურასთან?
ვახტანგ გოილაძე
Which are the Features Saltovo–Mayaki Archaeological Culture
and North Caucasian Culture of Ossetia have in Common?
Vakhtang Goiladze
16.00 – 16.20 განძთსაცავები „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით
ქეთევან ქუთათელაძე
Treasures according to “The Life of Kartli”
Ketevan Kutateladze
16.20 – 16.40 ხალხური და სასულიერო მმართველობის ისტორიის
საკითხები განვითარებული და გვიანი შუა საუკუნეების
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში: ხუცეცი
ბექა მგელაძე
On the History of Popular and Ecclesiastic Governance in the South-
Western Georgia during the Developed and Late Middle Ages: Khutsetsi
Beka Mgeladze
16.40 – 17.00 ალექსანდრე ამილახვრის „გეორგიანული ისტორიის“ რუსულ
იმპერიულ იდეოლოგიასთან მიმართების საკითხისათვის
მამუკა ნაცვალაძე
“The Georgian History” by Alexander Amilakhvari
and Russian Imperial Ideology
Mamuka Natsvaladze
17.00 – 17.20 ნაპოლეონის ემისრების ცნობები აბას მირზას ლაშქრის შესახებ
რუსეთ-სპარსეთის პირველი ომის დროს (1804 – 1813)
ირინე ნაჭყებია
The Evidences of Napoleon’s Envoys about the Army of Abbas Mirza
during the First War between Russia and Persia (1804 – 1813)
Irina Natchkebia
17.20 – 17.40 სოფელ ლეხაურის აღსარების მთქმელთა დავთარი (1842 – 1887 წწ)
გულიკო მჭედლიძე
The Book of the Shrifts from the Village Lekhauri (1842 – 1887)
Guliko Mchedlidze
17.40 – 18.00 აკაკი ჩხენკელის წერილები ბერნიდან და ჟენევიდან
პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე წარგზავნილი
საქართველოს დელეგაციისადმი
დოდო ჭუმბურიძე
Letters from Berne and Geneve by Akaki Chkhenkeli to
the Georgian Delegation at the Paris Peace Conference
Dodo Chumburidze
18.00 – 18.20 საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან (1921)
ლელა სარალიძე
From the History of Georgia’s and Ottomans Interrelations (1921)
Lela Saralidze
18.20 – 18.40 დისკუსია
Discussion
19.00 – 22.00 სოციალური პროგრამა უცხოელი მონაწილეებისათვის
Social Program – Supper
2017 წლის 20 ოქტომბერი
October 20, 2017
10.00 – 23.00 სოციალური პროგრამა უცხოელი მონაწილეებისათვის
Social Program – Excursion in Kakheti Region
2017 წლის 21 ოქტომბერი
October 21, 2017
სხდომა 5
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
თავმჯდომარეები: ნუგზარ მგელაძე და დავით მერკვილაძე
Session 5
Ivane Javakhishvili Institute of History & Ethnology
Chairs: Nugzar Mgeladze & Davit Merkviladze
10.00 – 10.20 კულხითი / კოლხეთი ჰამურაბის თანამედროვე
ზიმრილიმ მეფის მიმოწერაში
ნათელა ფოფხაძე
Culkhiti / Colchis in the Correspondence of the
King Zimri-Lim, the Ally of the King Hammurabi
Natela Popkhadze
10.20 – 10.40 დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ბერძნულ–რომაული
სახელწოდებების განმარტებისათვის (I – V საუკუნეები)
პაპუნა გაბისონია
Comments on Greek–Roman Designations of the Population
of the Western Georgia (First – Fifth Centuries)
Papuna Gabisonia
10.40 – 11.00 კოლხთა მოქცევის არქანჯელო ლამბერტისეული ვერსია
დავით მერკვილაძე
Conversion to Christianity of Colchis according to Archangelo Lamberti
Davit Merkviladze
11.00 – 11.20 ბიბლია და ,,ქართლის ცხოვრება“ – ფასეულობითი
ორიენტირის განმსაზღვრელი
ეკა კვაჭანტირაძე
Bible and “The Life of Kartli” – System of Values
Eka Kvachantiradze
11.20 – 11.40 „ალბანური წიგნი“ – ისტორიოგრაფიული
წყარო კავკასიის ისტორიისათვის
ცირა ბარამიძე
“The Albanian Book” as Historic Source for the History of Caucasus
Tsira Baramidze
11.40 – 12.00 დროის პარადიგმა IV – XI საუკუნეების ქართულ
საისტორიო და ჰაგიოგრაფიულ ნარატივში
რუსუდან  ლაბაძე
Paradigm of Time in Georgian Historical and Hagiographical
Narratives of the Fourth – Eleventh Centuries
Rusudan Labadze
12.00 – 12.20 უნდილაძეთა საგვარეულოს მოღვაწეობის აღსასრული
სეფიანთა ირანში სპარსულ წერილობით წყაროთა შუქზე
ნანა გელაშვილი
The End of the Activities of Undiladzes’ Kin in Safavid
Persia as Viewed through the Light of Persian Sources
Nana Gelashvili
12.20 – 12.40 საბა და ერასტი ორბელიანებისთვის ირანიდან
გაგზავნილი სამძიმრის წერილის ავტორის –
გიორგი მდივნის ვინაობის დადგენისათვის
ლადო მირიანაშვილი
For the Identification of the Personality of George – the Author
of the Letter of Condolences Sent to Saba and Erasti Orbelianis
Lado Mirianashvili
12.40 – 13.00 დაბა თიანეთის დემოგრაფიული მდგომარეობა XIX
საუკუნის პირველ ნახევარში (საისტორიო ცენტრალურ
არქივში დაცული დოკუმენტების მიხედვით)
საბა სალუაშვილი
Demographic Situation in the Town Tianeti in the First
half of the Nineteenth Century (according to Documents
Kept in the Central Historic Archive of Georgia)
Saba Saluashvili
13.00 – 13.20 სადღეგრძელოს რიტუალის პიროვნებათაშორისი ასპექტები
კავკასიურ სუფრაზე მოგზაურთა ჩანაწერების მიხედვით
გიორგი ყიფიანი
The Aspects of Interpersonal Communication of theToast
at the Caucasian Feast according to the Notes of Travelers
George Kipiani
13.20 – 13.40 იუმორი ცენზურით განსაზღვრულ ჩარჩოში (ჟურნალი
„ნიანგი“ და ქართული საბჭოთა რეალობა)
ბონდო კუპატაძე
Humor in Frames Restricted by Censorship
(the Magazine “Niangi” and Soviet Reality)
Bondo Kupatadze
13.40 – 14.00 დისკუსია
Discussion
14.00 – 15.00 შესვენება
Break
სხდომა 6
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
თავმჯდომარეები: როინ მეტრეველი და მარიამ ჩხარტიშვილი
Session 6
Ivane Javakhishvili Institute of History & Ethnology
Chairs: Roin Metreveli & Mariam Chkhartishvili
15.00 – 15.20 ნაკრის ანტიკური ხანის ნამოსახლარი
ზვიად კვიციანი
Antique Settlement in Vicinity in the Village Nakra
Zviad Kvitsiani
15.20 – 15.40 ვინ არის ბრიტანული ეპიგრაფიკული წყაროების BACVRA?
ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილი
Who is BACVRA of Britain Epigraphic Sources?
Nikoloz Nikolozishvili
15.40 – 16.00 კლარჯული მრავალთავის (A–144) XV – XVI საუკუნეების
მინაწერებში გამოვლენილი ორი უცნობი ლექსი
თემო ჯოჯუა
The Klarjeti Polykephalon (A–144) and its Colophons Dated to the
Fifteenth – Sixteenth Centuries: Two Newly Revealed Verses
Temo JoJua
16.00 – 16.20 ოსმალეთის იმპერაში 1919 – 1920 წლების სასამართლო
გარჩევის მასალები, როგორც წყარო Teşkilat-ı Mahsusa
საქმიანობის შესასწავლად
ვერა საჰაკიანი
The Materials of 1919 – 1920 Trials Held in the Ottoman Empire
as a Source of Examination of the Activities of Teşkilat-ı Mahsusa
Vera Sahakyan
16.20 – 16.40 რუსული ეგზეკუცია ქართულ სოფლებში და მისი შედეგები
ქართულ საისტორიო წყაროებზე დაყრდნობით
მადონა ქებაძე და მაია ბურდიაშვილი
Russian Execution in Georgian Villages and Its
Aftermaths according to Georgian Sources
Madona Kebadze & Maia Burdiashvili
16.40 – 17.00 დისკუსია
Discussion
17.00 – 18.00 სხდომების თავმჯდომარეების ინფორმაციები
კონფერენციის შეჯამება
კონფერენციის დახურვა
Information from the Sessions’ Chairs
Summing up the Conference
Closing the Conferenceვიზუალური მასალა PowerPoint

კატეგორია: კონფერენციები | ნანახია: 308 | დაამატა: მამუკა
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.