RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 

მთავარი » 2014 » აგვისტო » 10 » ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(14)
6:58 PM
ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(14)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(14) PDF

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი............................................................................ 15

ქართლის მეფის იესეს ოჯახური გარემო და მისი

პირდაპირი შთამომავლები

Davit Javakhishvili

The Family Environment of Kartli King Yese and His Straight Descendants

დავით ჯავახიშვილი............................................................................ 25

ქართლის მეფის ბაქარის პირდაპირი შთამომავლები

Davit Javakhishvili

Bakars, King of Kartli, Straight Descendants

არჩილ ჩაჩხიანი.................................................................................... 31

აფხაზთა სეპარატისტული მოძრაობის სათავეებთან

Archil Chachkhiani

At the Beginnings of the Abkhaz Separatist Movement

შოთა ვადაჭკორია................................................................................ 46

საქართველოს გასაბჭოება და ოსი სეპარატისტების ბრძოლა შიდა ქართლში გავლენის სფეროების გასაფართოებლად

Shota Vadachkoria

Sovietisation of Georgia and the Ossetian Separatists” Fight For Widening the Spheres of Influence

ლელა სარალიძე................................................................................... 69

საქართველოს დეოკუპაციისთვის ბრძოლის ისტორიიდან (1922-1923 წწ.)

Lela Saralidze

From the History of Struggle for Georgian Deoccupation (1922 -1923 )

ირმა გიკაშვილი .................................................................................. 80

1922 წლის აჯანყება და ერთი უცნობი, ქართველი გმირი ქალის ისტორია (მზე-ქალა)

Irma Gikashvili

The Rebellion in 1922 and the History of an Unknown Georgian Heroine

გელა საითიძე........................................................................................ 87

“სამშობლოს სიყვარულით ათამაშებული...” (იროდიონ ევდოშვილის დაბადების 140 წლის გამო)

Gela Saitidze

For the 140th anniversary of Irodion Evdoshvili

ჯემალ გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი .......................................... 106

რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?!

Jemal Gakhokidze, Sophie Midelashvili

Which Way to Go to Abkhazia?!

ალექსანდრე მოსიაშვილი.................................................................. 114

დისიდენტიზმის მნიშვნელობა ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისთვის

Aleksandre Mosiashvili

Mean of the Disidentizm for the Georgian National-liberation Movement

ალექსანდრე მოსიაშვილი.................................................................. 121

საქართველოს დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვის შემაფერხებელი გარემოებები 1989-1990 წლებში

Aleksandre Mosiashvili

Hindrance to the Circumastences of Georgia Aspiration for Independence in 1989-1990 Years

საქართველო და მსოფლიო

G e o r g i a a n d t h e W o r l d

დოდო ჭუმბურიძე................................................................................ 127

რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატი არისტოკრატია საქართველოსა და კავკასიის შესახებ

Dodo Chumburidze

Russian Liberal-Democrat Aristocracy about Georgia and the Caucasus

ნატო სონღულაშვილი ........................................................................ 139

ქართულ-დასავლური ურთიერთობები (1991-1992)

Nato Songulashvili

Georgian-Western Relations (1991-1992)

Gგიორგი გოცირიძე............................................................................... 150

ქართველები პირველი მსოფლიო ომის ფრონტებზე

Giorgi Gotsiridze

Georgians in the Fronts of the World War I

უჩა ოქროპირიძე.................................................................................. 159

საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე თურქულ ისტორიოგრაფიაში

Ucha Okropiridze

Some Aspects of Georgia-Turkey”s Relationship with the Modern Turkish Historiography

ნათია ლაცაბიძე................................................................................... 172

იტალია-აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და საქართველო პოსტსაბჭოთა პერიოდში

Natia Latsabidze

Economic Cooperation Between Azerbaijan and Italy in Post-soviet Period and Georgia

გიორგი ჩხიკვიშვილი, დავით ტაბატაძე ......................................... 179

რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და ქართული პოლიტიკის პარადიგმები

Giorgi Chkhikvishvili, Davit Tabatadze

Main Vector of Russian Foreign Policy and Paradigms of Politics of Georgia

კავკასიის ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e C a u c a s u s

Николай Джавахишвили........................................................................ 189

ИЗ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-ДАГЕСТАНСКОГО ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (На рубеже XVIII-XIX веков)

Nikolai Javakhishvili

From The History of Georgian-dagestanian Military Collaboration (The End of The XVIII - The Beginning of The XIX Centuries)

მზია ტყავაშვილი ................................................................................. 205

ნოღაელთა ყოფა-ცხოვრება და გადასახლებები (XVI-XIX სს.)

Mzia Tkavashvili

Noghayans” Habits and Life and Resettlement (XVI – XIX centuries)

მსოფლიო ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e W o r l d

მიხეილ ბარნოვი .................................................................................. 213

აშშ-ის ფრონტირის რეგიონსა და შორეულ დასავლეთს შორის კომუნიკაციის პრობლემის ძირითადი ასპექტები 1850-იან წლებში

Mikheil Barnovi

Main Aspect of Communication Problem Between the U.S.”s Frontier and the Far West Settlements in 1850-ies

სამხედრო ისტორია

M i l i t a r y H i s t o r y

არჩილ ჩაჩხიანი.................................................................................... 219

ისტორიის საბედისწერო გაკვეთილები — “ჩვენ მომაკვდინებელი საფრთხის წინაშე ვდგავართ...”

Archil Chachkhiani

The Fateful Lessons of the History – We are Facing the Deadly Threat

დიპლომატიის ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e D i p l o m a c y

მარიამ გაბუნია .................................................................................... 247

ნიკიფორე ირბახი და ორი იბერიის ნათესაობის საკითხი ქართულ-ესპანურ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში (1626-1627 წწ.)

Mariam Gabunia

Niceforo Irbachi and the Issue of Kindship of Both Iberian in the Georgian-Spanish Diplomatic Discussions (1626-1627)

 

პოლიტიკური პორტრეტები

P o l i t i c a l P o r t r a i t s

ლელა მიქიაშვილი ............................................................................... 257

მასალები აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის — მიხეილ შერვაშიძის პიროვნული და საზოგადოებრივპოლიტიკური პორტრეტისათვის

Lela Mikiashvili

Materials for the Personal and Socio-political Portrait of Michael Shervashidze – the Last Ruler of Abkhazia

ოთარ გოგოლიშვილი.......................................................................... 283

გამოჩენილი პიროვნება და საზოგადო მოღვაწე გრიგოლ გურიელი

Otar Gogolishvili

Grigol Gurieli — the Famous Person and Public Figure

ნიკო ჯავახიშვილი .............................................................................. 288

უცნობი სტალინი (დაკვირვებანი მის წარმომავლობაზე, გარეგნობასა და პიროვნულ ხასითზე)

Niko Javakhishvili

Unknown Stalin (Observations on his Provenance, Appearance and Personal Character)

თამარ დარჩია....................................................................................... 326

შტრიხები მიხეილ გორბაჩოვის პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან

Tamar Darchia

Traits of Mikhail Gorbachev”s Political Biography

 

პოლიტოლოგია

P o l i t i c a l S c i e n c e

იგორ კვესელავა................................................................................... 337

საქართველო რუსულ, ევროპულ და ამერიკულ პოლიტიკურ განზომილებებში (მეორე ნაწილი)

Igor Kveselava

Georgia in Russian, European and American Political Dimension

ავთანდილ სონღულაშვილი............................................................... 352

“ცივი ომის” ანატომია

Avtandil songulashvili

Anatomy of the Cold War

წყაროთმცოდნეობა

S o u r c e S t u d y

გია გელაშვილი .................................................................................... 364

რამდენიმე დოკუმენტი ბრიტანეთის ნაციონალური არქივიდან

Gia Gelashvili

Some Documents from the British National Archives

ვაჟა კიკნაძე.......................................................................................... 384

დოკუმენტები საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის XIX საუკუნის პირველ ნახევარში

Vazha Kiknadze

The Documents from the History of Georgian Church in the 19th century

ხათუნა ქოქრაშვილი........................................................................... 395

რამდენიმე დოკუმენტი ეროვნული მოძრაობის ისტორიისთვის (1802 წლის პოლიტიკური გამოსვლა კახეთში)

Khatuna Kokrashvili

Some Documents about the National Movement History (Political Action in Kakheti in 1802)

შოთა ვადაჭკორია................................................................................ 404

ევროპული დაპირებები და საბრძოლო ვაზნების გარეშე დარჩენილი საქართველო (1919—1921 წლები)

Shota Vadachkoria

Promises of Europe and Georgia Left Without Cartridges (1919-1921)

არჩილ ჩაჩხიანი.................................................................................... 413

ერთი უცნობი მემუარი ქართველი იუნკრების შესახებ

Archil Chachkhiani

An Unknown Memoir about the Georgian Officer-cadets (Junkers)

მერაბ კალანდაძე................................................................................. 424

პროფესორი კოტე ანთაძე და დასავლეთ ევროპის ახალი ისტორიის წყაროთმცოდნეობის საკითხები

Merab Kalandadze

Professor Kote Antadze and Issues of Source Study of the New History of the Western Europe

 

ეთნოლოგია

T h e E t h n o l o g y

ავთანდილ ღელაღუტაშვილი ............................................................ 436

ღვინის ისტორია _ რეალობა და მითოლოგია

Avtandil Gelagutashvili

Vine History – Reality and Mythology

განათლება და კულტურა

E d u c a t i o n a n d C u l t u r e

მზია მაისურაძე.................................................................................... 444

საქველმოქმედო დაწესებულებები და ქველმოქმედთა კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა ცარიზმის პერიოდის კახეთში

Mzia Maisuradze

Philanthropy and Charity Agencies, Cultural - educational Activities in the Kakheti Region of the Tsarist Period

 

სამართალი

T h e L o w

სალომე პირველი................................................................................. 456

საქართველოში მიწის საკუთრების დარეგისტრირების პრობლემები

Salome Pirveli

Registration of Land Ownership In Georgia

 

ლიტერატურის ისტორიიდან

F r o m t h e H i s t o r y o f t h e L i t e r a t u r e

მადონა ბედინაშვილი.......................................................................... 464

მწერლის ტექსტის იდეოლოგიისა და გმირის ხასიათის პოლიფონიურობისათვის

Madona Bedinashvili

For the Writer”s Text Ideology and the Character”s Polyphony of Nature

 

პოლიტიკური პამფლეტი

P o l i t i c a l P a m p h l e t

ბადრი ცხადაძე .................................................................................... 470

პოლიტიკური ორქელეხიანობა საქართველოში

Badri Tskhadadze

Political Dual Funeral Repast in Georgia

 

კრიტიკა დაბიბლიოგრაფია

C r i t i c i s m a n d B i b l i o g r a p h y

გურამ ყორანაშვილი........................................................................... 479

ერაზმ როტერდამელის “ქება სისულელისას” გამოცემის შესახებ

Guram Koranashvili

About the Georgian Translation of “Prise to stupidity” (published in 1993)

უჩა ოქროპირიძე.................................................................................. 492

მნიშვნელოვანი ნაშრომი თანამედროვე ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის შესახებ

Ucha Okropiridze

Important Works about Contemporary Georgian National – liberation Movement

დოდო ჭუმბურიძე................................................................................ 503

საისტორიოგრაფიო სიახლენი

Dodo Chumburidze

Historiography Novelties

 

ინფორმაცია

I n f o r m a t i o n

Николай Джавахишвили....................................................................... 512

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИА ФОРУМ В АСТАНЕ (Личные впечатления грузинского делегата)

Nikolai Javakhishvili

Interantional Media Forum in Astana

 

თვალსაზრისი

V i e w P o i n t

ავთანდილ ღელაღუტაშვილი ............................................................ 517

ალექსანდრე ბატონიშვილი და “ქართველი“ შამილი

Avtandil Gelagutashvili

Prince Aleksandre Bagrationi and “Georgian” Shamil

Николай Джавахишвили .................................................................... 522

ЛАТВИЯ, ЛАТЫШИ И ИХ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ ГРУЗИНЫ В МОЕМ ВИДЕНИИ

Nikolai Javakhishvili

Latvia, Latvians and theirs Kind Georgian Friends by my Imagination

 

ჩვენი იუბილარი

A n n i v e r s a r y

მამია ჯიჯეიშვილი......................................................................... 546

Mamia Jijeishvili

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 1088 | დაამატა: მამუკა | ტეგები: კრებული
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.