RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 

მთავარი » 2014 » აპრილი » 18 » ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(12) 2013
11:23 PM
ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(12) 2013

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(12) 2013 - PDF

 

შინაარსი
Contents

ირინა არაბიძე ................................14
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის
მოღვაწეობა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღიარებისათვის
Irina Arabidze
The Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II for Recognition of the Georgia
Church Autocephaly

საქართველოს ისტორია
The History of the Georgia

ავთანდილ სონღულაშვილი ................................34
ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა გამაჰმადიანების
მცდელობანი გვიანი ფეოდალიზმის პერიოდში

Avtandil Songulashvili

Persian-Ottoman Aggression and Attempts of Converting Georgians into
Islam In the late Feudal Era

მზია ტყავაშვილი .....................................................................................................46
დარუბანდის გასასვლელი რუსეთის პოლიტიკური
ინტერესების სფეროში (XVI ს-დან XVIII ს-ის დასაწყისამდე)
Mzia Tkavashvili
The Derbent Pass in the Sphere of Russia’s Political Interests
(The second half of XVI century)

დავით ჯავახიშვილი ...............................................................................................55
მეფე გიორგი XII-ის მშობლები და ოჯახი
Davit Javakhishvili
King George the XII’s Parents and Family

თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი ............................................................ 64
კახეთის 1812 წლის სახალხო აჯანყების პირველი ეტაპის
ასახვა თანადროულ საისტორიო წყაროებში
Teimuraz Akhalmosulihvili
The Reflections of the First Stage of the 1812 Kakheti Popular Uprising in the
Contemporary Historical Sources

დოდო ჭუმბურიძე ...................................................................................................73
შიდა ქართლის სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება XIX
საუკუნის I ნახევარში
Dodo Chumburidze
Socio-Economic Situation of Shida Kartli in the First Half of
the 19th Century

გელა საითიძე ............................................................................................................91
ეპისკოპოს გაბრიელისა და სენატორ გიორგი მუხრანსკის
წერილობითი გასაუბრება მცირე ერებისა და მათი ენების
არსებობასთან დაკავშირებით
Gela Saitidse
Correspondence of the Bishop Gabriel with Giorgi Mukhranski about the
Existence of the Small Nations and their Languages

ოთარ გოგოლიშვილი .............................................................................................113
უცხოელების მოღვაწეობის ისტორიიდან ბათუმში (XIX-XX
საუკუნის პირველი ათწლეული)
Otar Gogolishvili
The French in Batumi(XIX-XX c.)

ნატო სონღულაშვილი............................................................................................120
ქართველი ინტელიგენცია 1900-1910 წლებში
Nato Songulashvili
Georgian Inteligency in 1900-1919

ბექა კობახიძე............................................................................................................134
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიის
უცნობი მხარეები _ დავით ღამბაშიძე
Beka Kobakhidze
Unknown Sides of The First Georgian Republic’s (1918-1921)
Diplomacy – Davit Ghambashidze

შოთა ვადაჭკორია....................................................................................................154
ქართული პოლიტიკური აზრი ოსური საბჭოური
ავტონომიის შექმნისა და მისი სამართლებრივი
შეფასების შესახებ (XX ს- ის 20- იანი წლები)
Shota Vadachkoria
Georgian Political Thought About the Issue of Creating Ossetian
Autonomy and its Legal Evaluation (the 20es of the 20th century)

ლელა სარალიძე.......................................................................................................178
სსრკ-ის დაშლისა და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის
ისტორიიდან (XX საუკუნის 90-იანი წლები)
Lela Saralidze
From the History of the Soviet Union Dissolve and Tskhinvali Region
Conflict (The 90es of the 20th century)

საქართველო და მსოფლიო
Georgia and the World

გულნაზ ჯავახიშვილი............................................................................................206
იაკობ გოგებაშვილი XIX საუკუნის 60-იანი წლების
მსოფლიო ისტორიული მოვლენების შესახებ
Gulnaz Javakhishvili
Iakob Gogebashvili About the Events of the World History of the 1860es
გულნაზ ჯავახიშვილი............................................................................................216
იაკობ გოგებაშვილი და ირლანდიის საკითხი
Gulnazi Javakhishvili
Iakob Gogebashvili and Ireland

იგორ კვესელავა.......................................................................................................225
გარესამყარო და ქართველ მოღვაწეთა ორიენტირი
(ევროპა, რუსეთი, ამერიკა)
Igor Kveselava
World and Orient of Georgian Statesmen (Europe, Russia, America)

მსოფლიო ისტორია
The History of the World

ზურაბ სულაბერიძე ................................................................................................238
ბალკანეთის კრიზისი და ბულგარეთის პოლიტიკური
ისტორიის პრობლემები მე-19 ს-ის 70-80-იან წლებში
Zurab Sulaberidze
The Balkan Crisis and the Problems of Political History in Bulgaria In
the late 19th Century (1870-1880)

არჩილ ჩაჩხიანი........................................................................................................257
ბოლშევიკურ-ქემალისტური ურთიერთობების დასაწყისი
და პირველი კონტაქტები 1919 წელს
Archil Chachkhiani
Early Relations between Bolsheviks and Kemalists and their First Contacts in 1919

ზურაბ კვეტენაძე .....................................................................................................292
რატომ დაიგმო სტალინის პიროვნების კულტი
Zurab Kvetenadze
Why Was Condemned the Cult of Stalin's Personality

მაია ამირგულაშვილი ............................................................................................300
გლობალიზაცია და ეროვნული პრობლემები
Maia Amirgulashvili
Globalization and National Problems

ქართული ემიგრაციის ისტორიიდან
From the History of the Political Emigration

შორენა მურუსიძე ...................................................................................................306
მსოფლიოს ბიპოლარიზაციის დასაწყისი და ქართული
პოლიტიკური ემიგრაცია
Shorena Murusidze
The Beginning of the World’s Bipolarization and the Georgian
Political Emigration

სამართალმცოდნეობა. სამართლის ისტორია
The Law. The History of the Law

ვახტანგ სონღულაშვილი......................................................................................317
ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის სამართლებრივი
ურთიერთობის თანამედროვე მოდელები
Vakhtang Songulashvili
Contemporary Models of Legal Relationship Between Church and State

ნანა ხარაძე ................................................................................................................329
სახელმწიფო პოლიტიკა საჯარო სამსახურის სფეროში
Nana Kharadze
State Policy at Public Service Sphere

პოლიტიკური პორტრეტები
Political Portrait

არჩილ ჩაჩხიანი........................................................................................................338
პოლიტიკური პორტრეტები რეტუშირების გარეშე _
ვლადიმერ ლენინი და მუსტაფა ქემალი (ათათურქი)

Archil Chachkhiani
The Political Portraits without Retouch _Vladimir Lenin and Mustafa
Kemal (Atatürk)

ნიკო ჯავახიშვილი ..................................................................................................371
ლავრენტი ბერია რამდენიმე თანამედროვის თვალით
Niko Javakhishvili
Lavrenti Beria by the Eyes of Some his Contemporary Public Figures

პოილიტიკა. საერთაშორისო ურთიერთობები
The Policy. International Relationships

გელა ირემაძე ............................................................................................................394
რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების გეოპოლიტიკური
განზომილება
Gela Iremadze
Russian-American Relations in the Euro-Atlantic Region

თამრიკო ანთია .........................................................................................................400
ისლამი და თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები
Tamriko Antia
Islam and International relations

სოფო ჩქოფოია ........................................................................................................410
რელიგია (ისლამი) და ტერორიზმი
Sopo Chkopoia
Religion (Islam) and terrorism

ჯაბა უროტაძე ..........................................................................................................415
ჰუმანიტარული ინტერვენციის დეფინიციისზოგიერთი
ასპექტები
Jaba Urotadze
Several aspects of humanitarian intervention definition

ხათუნა ქოქრაშვილი...............................................................................................427
ნატო და საქართველოს კონფლიქტური რეგიონები
Khatuna Kokrashvili
NATO and the Regions of Conflict in Georgia

ისტორიოგრაფია
Historiography 

მერაბ კალანდაძე.....................................................................................................451
დიმიტრი უზნაძე საფრანგეთის დიდი რევოლუციის
პერიოდიზაციაზე
Merab KalandaZe
Dimitri Uznadze on the Periodization of French Revolution

წყაროთმცოდნეობა
Source-Studies

მზია მგალობლიშვილი ..........................................................................................459
ლელა მიქიაშვილი
ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს მასალები იმერეთის
შესახებ
Mzia Mgaloblishvili
Lela Mikiashvili
Imereti in the 30-ies of the XIX century According to the „Travel“ of Dubois
de Monpere

გია გელაშვილი.........................................................................................................488
ინგლისელი მოგზაური ლოურენს ოლიფანტი აფხაზეთის
შესახებ
Gia Gelashvili
English Traveller Laurence Oliphant about Abchasien

განათლება და კულტურა
Education and Culture

ცაცა ჩხარტიშვილი.................................................................................................506
პირველი სასულიერო სამრევლო სასწავლებელი გურიაში
(ჯუმათის მამათა მონასტერი)
Tsatsa Chkhartishvili
The First Perish Religious School in Guria

ნანა ნათელაძე .........................................................................................................515
ზღაპარი „ნაცარქექია“ და მისი თანამედროვე ინგლისური
თარგმანის ახალი ვერსია
Nana Nateladze
A new version of a modern English translation of „Natsarkekia“, a fairy tale

გიორგი გრძელიძე...................................................................................................523
გურიის ხელოვნური გამოქვაბულები და მათთან
დაკავშირებული ხალხური ეთნოგრაფიული გადმოცემები
George Grdzelidze
The Artificial Caves and Related Folk-ethnographic Legends of Guria

წარსულის გახსენება
The Memory of the Past

ედიშერ გვენეტაძე ...................................................................................................527
სამშობლოს ერთგული ჯარისკაცის გალაკტიონ
გვენეტაძის ოჯახის თავგადასავალი
Edisher Gvenetadze
Family Adventure of the Solder Galaktion Gvenetadze

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია
Criticism and Bibliography

ბადრი ცხადაძე .........................................................................................................535
აფხაზეთი და ქართველთა „გააფხაზება”
მეუფე-მეცნიერის თვალსაწიერით
Badri Tskhadadze
Abkhazia and the transformation of Georgians into Abkhazians from the
point of scientific ruler (Review of the Metropolitan Anania Japharidze’s
book – „Abkhazia“)

გურამ ყორანაშვილი ..............................................................................................543
წიგნი ილიას მკვლელობის შესახებ
Guram KoranaSvili
On the book „Social-democrat Bolshevic Terorists-the Murders of Ilia
Chavchavadze“ by Tengiz Simashvili, Tbilisi, 2011

გელა საითიძე ...........................................................................................................551
შორენა მურუსიძე
კარგია, მაგრამ ნაკლიც აქვს... (უჩა ბლუაშვილი: „ეროვნული
მოძრაობა და პოლიტიკური კონფრონტაცია საქართველოში
1987-1993 წწ.“ რეცენზია)
Gela Saitidze
Shorena Murusidze
Ucha Bluashvili’s work: National Movement and Political Confrontation in
Georgia (1987-1993), Review.

ჩვენი იუბილარი
Anniversary

იგორ კვესელავა _ 70 ........................................................................................ 555
Igor Kveselava _ 70

 

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 964 | დაამატა: მამუკა
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.